Selecció i provisió llocs

DECRET pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat

DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana (DOGV 7964, 24/01/17).

PDF