Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 8 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 18 AL 22 DE FEBRER DE 2019

DOGV núm. 8488 - Dilluns, 18 de febrer de 2019

ORDRE 3/2016, de 8 de febrer de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01 subaltern, torn promoció interna i tor promoció interna per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8489 - Dimecres, 19 de febrer de 2019

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2019, de la Direcció General de Justícia, per la qual es resol definitivament el concurs de trasllats per a places vacants entre funcionaris dels cossos i escales de Gestió Processal i Administrativa, Tramitació Processal i Administrativa i Auxili Judicial de l'Administració de Justícia, anunciat per la Resolució de 10 de juliol de 2018.

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 2019, de correcció d'errades de la Resolució de 31 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos C1-13, agents mediambientals, de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial. Convocatòria 15/2015, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, i convocatòria 16/2015, torn de promoció interna.

DOGV núm. 8490 - Dimecres, 20 de febrer de 2019

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnica d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 12/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8491 - Dijous, 21 de febrer de 2019

LLEI 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana.

DOGV núm. 8492 - Divendres, 22 de febrer de 2019

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 30 de gener de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala tècnic d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 12/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016.

més coses


Circular 2/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de les falles de l'any 2019

Circular 3/2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa del règim jurídic aplicable a la jornada i horari de treball de la setmana de festes de la magdalena de l'any 2019

Circular 1/2019, de la Direcció General de Funció Pública, sobre dies addicionals de permís a gaudir durant l'any 2019

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla d?estabilitat en l?ocupació pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Pacte de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre l'aplicació de l'increment horari en llocs adscrits a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Pactes de la Mesa Sectorial de Funció Pública, sobre millora de les condicions de treball del personal educador d'educació infantil, especial i fisioterapeuta

ORDRE 18/2018, de 19 de juliol, sobre regulació de borses de treball temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat    (Modificació)

ORDRE 12/2017, de 26 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven els barems d'aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat

DECRET 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l?administració del Consell

DECRET 95/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell

DECRET 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'Administració del Consell

DECRET 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana

DECRET 224/2018, de 14 de desembre de 2018, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a l'Administració de la Generalitat

DECRET 210/2017, de 22 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat

DECRET 96/2016, de 4 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2016 per a l'Administració de la Generalitat

DECRET 219/2015, de 4 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat

ACORD de 19 de maig de 2017, del Consell, de ratificació de l'acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública i CIVE sobre règim temporal de gaudi de la jornada reduïda de treball

ACORD de 17 de juny de 2016, del Consell, de ratificació de l'Acord de legislatura de la mesa general de negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de juny de 2016

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l?Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Circular 7/2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'estableix el període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents a l'any 2018

Circular 5/2018, de 5 de juliol, de la Direcció General de Funció Pública, sobre els dies d'asumpts propis i de vacances corresponents a l'any de jubilació

Circular 3/2016, de 5 de desembre, de la Direcció General de Funció Pública, per la que s'establix l'ampliació del període de gaudi dels dies de vacances i assumptes propis, corresponents l'any 2016

Circular 2/2016, de 29 de juny, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'informa de les mesures aprovades en relació amb la reducció de jornada per violència de gènere i el permís de paternitat

Circular 2/2015, de 24 de setembre, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es dicten instruccions en relació al dia addicional per assumptes propis

Circular 2/2013 de 29 de maig, de la Direcció General de la Funció Pública, per la qual s'aclarixen determinats aspectes del permís de lactància

Circular 1/2013 de 10 de maig, de la Direcció General de la Funció Pública, sobre jornada, llicències i permisos del personal de l'Administració de la GeneralitatBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público al que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado (BOE 45, 21/02/19).

ANDALUCÍA

Corrección de errores del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (BOJA 36, 21/02/19).

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se designan fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que determinará el orden de actuación de opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2019 (BOJA 36, 21/02/19).

ARAGÓN

ORDEN HAP/71/2019, de 2 de enero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (BOA 33, 18/02/19).

LEY 1/2019, de 7 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 35, 20/02/19).

ILLES BALEARS

Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2019 de correcció d?errades del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l?ús de les llengües oficials en l?Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 024, 23/02/19).

CANTABRIA

Decreto 3/2019, de 7 de febrero, por el que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (BOC 34, 18/02/19).

CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 11/02/2019, por la que se convocan los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso libre en los cuerpos y escalas del personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 38, 22/02/19).
Solicitudes hasta el 22/03

CASTILLA Y LEÓN

LEY 2/2019, de 14 de febrero, por el que se modifica la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León (BOCYL 35, 20/02/19).

EXTREMADURA

ORDEN de 15 de febrero de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas de espera en el Grupo IV Categoría Auxiliar de Enfermería de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 35, 20/02/19).
Solicitudes hasta el 06/03

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se da publicidad al resultado del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2019 (DOE 36, 21/02/19).
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience por la letra ?E?, y se continuará sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con el sorteo celebrado el día 15 de febrero.

ORDEN de 15 de febrero de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas de espera en el Grupo II Categoría Bombero/a Forestal Coordinador/a de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 36, 21/02/19).
Solicitudes hasta el 07/03

GALICIA

DECRETO 11/2019, de 7 de febrero, por el que se modifica el Decreto 30/2017, de 30 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda (DOG 36, 20/02/19).

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Empleo, por la que se da publicidad a las fiestas laborales de carácter local para el año 2019, correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 36, 20/02/19).

COMUNIDAD DE MADRID

ORDEN 143/2019, de 22 de enero, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de Bibliotecas, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid (BOCM 41, 18/02/19).
Solicitudes hasta el 18/03

ORDEN 252/2019, de 7 de febrero, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría profesional de Auxiliar de Control e Información (Grupo V, Nivel 2, Área B), de la Comunidad de Madrid, para personas con discapacidad intelectual (BOCM 41, 18/02/19).
Solicitudes hasta el 18/03

ORDEN 253/2019, de 7 de febrero, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría profesional de Personal Auxiliar de Servicios (Grupo V, Nivel 1, Área B), de la Comunidad de Madrid, para personas con discapacidad intelectual (BOCM 41, 18/02/19).
Solicitudes hasta el 18/03

ORDEN 173/2019, de 31 de enero, del Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba el programa correspondiente al proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid (BOCM 43, 20/02/19).

Asamblea de Madrid.-Reglamento de 7 de febrero de 2019, aprobado por el Pleno de la Asamblea de Madrid (BOCM 45, 22/02/19).

NAVARRA

RESOLUCIÓN 202/2019, de 28 de enero, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Oficial Técnico de Mantenimiento de Vehículos, una para la formación, en situación de servicios especiales, y otra para la contratación temporal (BON 35, 20/02/19).
Solicitudes hasta el 06/03

LEY FORAL 6/2019, de 7 de febrero, por la que se modifica el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, que establece el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra (BON 36, 21/02/19).

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019 (BON 36, 21/02/19).

EUSKADI

LEY 2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en materia de retribuciones y otros aspectos relativos a la prórroga (BOPV 35, 19/02/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839 Fax 965206797
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/