Bo per a treballar, però no per a opositar

El personal interí del Cos d'Especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l'administració de la Generalitat, C1-02, no es poden presentar a les proves selectives per als mateixos llocs que ocupen actualment. Perquè? Doncs perquè els demanen com a titulació una que no existia quan van estudiar: el cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la família d'Informàtica i Telecomunicacions. Totes i cadascuna de les persones interines afectades tenen una titulació SUPERIOR de la mateixa família d'Informàtica i Telecomunicacions. Però la legislació estatal no reconeix que eixes titulacions siguen EQUIVALENTS, ni tan sols a efectes laborals.

20 / 09 / 2015 | Intersindical oposicions opo informatica


Si pensàveu que la informàtica era complicada, resulta que ho és molt més presentar-se a unes oposicions

Davant això, el col·lectiu de persones afectades ha presentat diverses reivindicacions, a les quals dóna supor Intersindical Valenciana.
L'objectiu principal de les reivindicacions és corregir una injustícia que ha quedat "legalitzada" a través de la Llei 10/2010 de la Generalitat. En aquesta Llei es reconeix que existeixen persones en llocs temporals (funcionaris interins) i persones en borses que van accedir als seus llocs o borses amb titulacions que avui no són acceptades per aqueixa Llei per als mateixos llocs, a causa d'açò s'afig una disposició transitòria que els permet seguir treballant en aqueixos llocs o seguir en les borses fins a la provisió o extinció reglamentària. Però, curiosament, quan es convoquen oposicions per a aqueixos llocs i l'interí o persona de borsa no té la titulació concreta, ja no pot ni tan sols presentar-se.
Quina contradicció! Valen per a treballar, però no per a poder accedir per oposició al mateix lloc. Us recomanem que llegiu l'Annex I d'aquesta Llei perquè és possible que us porteu una desagradable sorpresa.
Comptat i debatut, aquest col·lectiu de treballadors i treballadores planteja una cosa tan bàsica com el dret a què se'ls permeta opositar als llocs en els que estan treballant de mitjana 8 anys. Resulta esperpèntic que l'administració decidisca prescindir del major dels seus actius, el seu personal, d'una manera tan gratuïta.

PLATAFORMA DE REIVINDICACIONS DEL COL·LECTIU
- Paralització de la convocatòria regida per l'Ordre 8/2015 de 4 de maig de 2015, de manera que no es publiquen les llistes d'admesos mentre no s'atenga la inclusió dels col·lectius temporals com a candidats legítims a aquesta convocatòria.
- NO convocar cap OPE fins que no s'atenga la inclusió dels col·lectius temporals com a candidats legítims a aquestes OPEs.
- Igualtat de condicions d'accés a la funció pública que per a la molts cossos d'administració especial i d'administració general (En l'administració especial hi ha molts casos que se'ls permet accedir amb batxiller com els operadors de telecomunicacions amb unes atribucions pràcticament calcades).
- En virtut de la disposició transitòria onzena de la llei 10/2010, que es cree la taula d'equivalències entre estudis tenint en compte la titulació que s'exigeix actualment i equiparant-la a les titulacions exigides i admeses en convocatòries anteriors més l'experiència adquirida per haver treballat d'operador de sistemes informàtics en l'Administració de la GVA.
- Que es realitze una convocatòria per a poder convalidar el treball realitzat amb el grau mitjà que es demana per a accedir a grup C1-02.
- Que la Generalitat cree acreditacions per experiència pròpies per al personal que exercisca o haja exercit tasques en l'administració de la Generalitat amb la finalitat que servisquen com a titulació habilitant per al cos corresponent.
- Que es permeta (com en convocatòries anteriors i com es realitza en altres comunitats autònomes i en l'estat) presentar-se amb una titulació superior de la mateixa branca de coneixement. En aquestes caso, eixa titulació no ha de puntuar com a titulació superior, per a així no perjudicar als grups de gent amb titulacions inferiors.