Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 16 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 15 AL 19 D'ABRIL DE 2019

DOGV núm. 8533 - Dilluns, 15 d'abril de 2019

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2019, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball número 8, cap del Servei de Generalitat i Sector Públic Autonòmic, anunciat en la convocatòria número 2/2019, de 18 de gener de 2019.

ACORD de 5 d'abril de 2019, del Consell, de ratificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Funció Pública, per a la modificació del Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2019, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre el funcionament dels òrgans tècnics de selecció de les proves selectives del personal de l'Administració de la Generalitat.

IVAP.-RESOLUCIÓ de 9 d’abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del pla formatiu del personal al servei de la Generalitat de 2019.

DOGV núm. 8534 - Dimarts, 16 d'abril de 2019

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal específica per a la incorporació de personal de suport de nivell A2-14-01 enginyer o enginyera tècnics col·laboradors en investigació ramadera, vinculat al desenvolupament de projectes d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
Sol·licituds fins al 25/04

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal específica per a la incorporació de personal de suport de nivell A2-14-01, enginyer o enginyera tècnics col·laboradors en investigació en biologia molecular, vinculat al desenvolupament de projectes d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
Sol·licituds fins al 25/04

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal específica per a la incorporació de personal de suport de nivell A2-14-01 enginyer o enginyera tècnics col·laboradors en investigació en millora i producció vegetal, vinculat al desenvolupament de projectes d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
Sol·licituds fins al 25/04

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa de treball temporal per a la contractació de personal laboral del grup A de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries vinculat al desenvolupament d'un projecte europeu LIFE.
Sol·licituds fins al 25/04

Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.-RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2019, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS), per la qual s'aproven les bases i es convoquen, pel torn de promoció interna, dues places de psicòleg o psicòloga, grup A, convocatòria 01/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2016.
Sol·licituds fins al 20/05

Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.-RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2019, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS), per la qual s'aproven les bases i es convoquen, pel torn de promoció interna, tres places de terapeuta ocupacional o terapeuta, grup B, convocatòria 02/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2016.
Sol·licituds fins al 20/05

Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.-RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2019, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS), per la qual s'aproven les bases i es convoquen, pel torn lliure i pel torn de persones amb diversitat funcional, sis places de psicòleg o psicòloga, grup A, convocatòria 03/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2016.
Sol·licituds fins al 20/05

Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.-RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2019, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS), per la qual s'aproven les bases i es convoquen, pel torn lliure i pel torn de persones amb diversitat funcional, sis places de terapeuta ocupacional o terapeuta, grup B, convocatòria 04/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2016.
Sol·licituds fins al 20/05

Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.-RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2019, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS), per la qual s'aproven les bases i es convoquen, pel torn de promoció interna, dues places de fisioterapeuta, grup B, convocatòria 01/2017, corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2017.
Sol·licituds fins al 20/05

Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.-RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2019, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS), per la qual s'aproven les bases i es convoquen, pel torn lliure i pel torn de persones amb diversitat funcional, quatre places de fisioterapeuta, grup B, convocatòria 02/2017, corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2017.
Sol·licituds fins al 20/05

DOGV núm. 8535 - Dimecres, 17 d'abril de 2019

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal del cos d'auxiliars d'investigació de camp C2-09-01, vinculat al desenvolupament de projectes d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
Sol·licituds fins al 26/04

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal del cos d'auxiliars d'investigació de laboratori C2-09-02, vinculat al desenvolupament de projectes d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
Sol·licituds fins al 26/04

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal específica per a la incorporació de personal de suport del cos A1-23, veterinari o veterinària, vinculat al desenvolupament d'un projecte d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
Sol·licituds fins al 26/04

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 28 de març de 2019, del director de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es convoca el procés de selecció per a la contractació temporal d'un lloc de naturalesa laboral. Convocatòria número 5/2018.

RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 107/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-02, d'advocats i advocades de la Generalitat, de l'Administració de la Generalitat.

IVAP.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 9 d'abril 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del pla formatiu del personal al servei de la Generalitat de 2019.

DOGV núm. 8536 - Dijous, 18 d'abril de 2019

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen tres de les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, A1-01, sector administració general, convocatòria 31/2016, torn d'accés lliure, i convocatòria 32/2016, torn de promoció interna i diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen quatre persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatòria 34/2016 torn d'accés lliure i diversitat funcional, i convocatòria 35/2016 torn de promoció interna i diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen algunes de les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques, A2-08, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 16/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general de trasllats número 68/2018 per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports, A1-18, superior tècnic d'arquitectura, A2-08 superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques i A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de �� selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l’Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADOCorrección de erratas del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019 (BOE 91, 16/04/19).


PRINCIPADO DE ASTURIASJunta General del Principado.-RECTIFICACIÓN de error en el Acuerdo del Pleno de la Junta General del Principado de Asturias por el que se aprueba el Estatuto de Personal de la Junta General (BOPA 73, 15/04/19).

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el año 2020 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 73, 15/04/19).


ILLES BALEARS
Parlament de les Illes Balears.-Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOIB 049, 16/04/19).


CATALUNYA
RESOLUCIÓ ARP/967/2019, de 8 d'abril, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés a la categoria d'agent de l'escala bàsica del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7855, 16/04/19).


GALICIA
ORDEN de 8 de abril de 2019 por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2019 (DOG 73, 15/04/19).


LA RIOJA
DECRETO FORAL 36/2019, de 3 de abril, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 74, 16/04/19).

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de dos plazas laborales de la Administración General de la comunidad Autónoma de la Rioja, correspondientes a la categoría profesional de Oficial 1ª Oficio (Cocina) (BOR 47, 17/04/19).
Solicitudes hasta el 17/05

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión por el sistema de promoción interna de plazas laborales de la Administración General de la comunidad Autónoma de la Rioja, correspondientes a la categoría profesional de Oficial 1ª Oficio (Cocina) (BOR 47, 17/04/19).
Solicitudes hasta el 17/05

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de Administración General (Cocina) (BOR 47, 17/04/19).
Solicitudes hasta el 17/05

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión por el sistema de promoción interna vertical y promoción interna horizontal de plazas vacantes del Cuerpo Gestión de Administración General (Cocina) (BOR 47, 17/04/19).
Solicitudes hasta el 17/05


COMUNIDAD DE MADRIDORDEN 1042/2019, de 2 de abril, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid (BOCM 91, 17/04/19).
Solicitudes hasta el 17/05

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se anuncia la celebración del sorteo en el que se determinará el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2019 (BOCM 89, 15/04/19).


REGIÓN DE MURCIAOrdenes de 28 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas en la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 87, 15/04/19).


NAVARRADECRETO FORAL 48/2019, de 3 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 134/2015, de 28 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política Financiera (BON 75, 17/04/19).

DECRETO FORAL 51/2019, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 199/2015, de 9 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud (BON 75, 17/04/19).

RESOLUCIÓN 801/2019, de 1 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Jefe de Sala, en situación de servicios especiales para la formación, restringida a personal operador (BON 73, 15/04/19).
Solicitudes hasta el 30/04

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839 Fax 965206797
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/