Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 13 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 25 AL 31 DE MARÇ DE 2019

DOGV núm. 8514 - Dimarts, 26 de març de 2019


DECRET 36/2019, de 15 de març, del Consell, de modificació del Decret 84/2006, de 16 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Advocacia General de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 106/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-30, superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8515 - Dimecres, 27 de març de 2019


RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix a tres persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designades per a les proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn d'accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 34/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn d'accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 34/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueixen tres persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designades per a les proves selectives d'accés al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i amb diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix una de les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis APF-05-01, torn d'accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 40/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 85/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació i A2-04, superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 86/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-01 facultativa d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 87/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-01 tècnica d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 88/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-02 facultativa de documentació de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 89/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-02 tècnic o tècnica de fons documentals de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8516 - Dijous, 28 de març de 2019


DECRET 37/2019, de 15 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

ORDRE 4/2019, de 25 de març, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el permís de les treballadores i els treballadors a fi de poder exercir el dret al vot en les eleccions del dia 28 d'abril de 2019.

DOGV núm. 8517 - Divendres, 29 de març de 2019


RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica de la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica, A1-06, sector administració especial, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 6/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 20 de març de 2019, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es proveeixen pel sistema de lliure designació els llocs de treball anunciats en la Convocatòria número 4/2019, de 12 de febrer de 2019.

RESOLUCIÓ de 20 març de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es proveeixen els llocs número 17549 i 31123 anunciats per la convocatòria número 7/2019, de 12 de febrer de 2019.

RESOLUCIÓ de 22 de març de 2019, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es proveïx pel sistema de lliure designació el lloc de treball de naturalesa funcionarial anunciat en la convocatòria número 11/2019, de 12 de febrer de 2019.

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es proveeixen els llocs de treball anunciats per la convocatòria 92/2018, Resolució de 21 de novembre de 2018 de Direcció General de Funció Pública.

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.-RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, del Consell d'Administració de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències, per la qual aprova la relació de personal procedent de la societat pública estatal TRAGSA, que amb data 1 d'abril de 2019 s'incorpora a la societat per a la prestació del servei d'extinció d'incendis forestals i emergències.

DOGV núm. 8518 - Diumenge, 31 de març de 2019


DECRET 42/2019, de 22 de març, del Consell, de regulació de les condicions de treball del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l?Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓNRESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2019, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso, por turno independiente para personas con discapacidad, en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Administrativa, Auxiliares Administrativos y se señala lugar y fecha para la celebración del primer ejercicio (BOA 58, 25/03/19).
La realización del primer ejercicio de la oposición, tendrá lugar el día 11 de mayo de 2019, a las 11:00 horas


PRINCIPADO DE ASTURIASLey del Principado de Asturias 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales (BOPA 58, 25/03/19).


CANARIASDirección General de la Función Pública.-Resolución de 26 de marzo de 2019, por la que se aprueba y se ordena la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, Subgrupo A1), especialidad Arquitectos, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 11 de abril de 2018, así como se determinan los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio (BOC 061, 28/03/19).

Dirección General de la Función Pública. Resolución de 26 de marzo de 2019, por la que se aprueba y se ordena la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna horizontal y vertical, al Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, Subgrupo A1), especialidad Arquitectos, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 11 de abril de 2018, así como se determinan los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio (BOC 061, 28/03/19).

Dirección General de la Función Pública. Resolución de 27 de marzo de 2019, por la que se aprueba y se ordena la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), especialidad Arquitectos Técnicos, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 11 de abril de 2018, así como se determinan los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio (BOC 061, 28/03/19).


CANTABRIACorrección de errores a la resolución por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura con carácter interino de puestos de la categoría profesional de Técnico de Cocina (BOC 59, 25/03/19).

CEARC.-Resolución por la que se actualiza el Catálogo de Formación del CEARC (BOC 59, 25/03/19).


CASTILLA Y LEÓNLEY 4/2019, de 19 de marzo, por el que se modifica la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, para la creación de la categoría de Médico de Cuidados Paliativos (BOCYL 59, 26/03/19).

LEY 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 59, 26/03/19).


CATALUNYARESOLUCIÓ PDA/744/2019, de 22 de març, per la qual es dona publicitat a la refosa de la relació de llocs de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7841, 27/03/19).

Oficina Antifrau de Catalunya.-RESOLUCIÓ OAC/ADM/124/2019, de 18 de març, per la qual s'aprova la modificació de la relació de llocs de treball de l'Oficina Antifrau de Catalunya (DOGC 7842, 28/03/19).


EXTREMADURAServicio Extremeño de Salud.-Corrección de errores de la Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las categoría de Técnico Medio Sanitario en Cuidados Auxiliares de Enfermería, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (DOE 58, 25/03/19).

Servicio Extremeño de Salud.-Corrección de errores de la Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección Gerencia, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las categorías de Técnico/a Especialista en Laboratorio y Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (DOE 58, 25/03/19).

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a los Servicios Centrales del Organismo Autónomo (DOE 59, 26/03/19).


GALICIARESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2019, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre, en la categoría 001 (camarero/a-limpiador/a // ayudante/a de cocina) del grupo V de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, de 7 de marzo), por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio de la fase de oposición (DOG 58, 25/03/19).
El primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el día 14 de abril de 2019, a las 16:00 horas

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Justicia, por la que se convocan bolsas de trabajo de personal interino de los cuerpos generales al servicio de la Administración de justicia en Galicia (DOG 59, 26/03/19).

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2019, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de acceso libre, en el cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018 por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 60, 27/03/19).
El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el 13 de abril de 2019, en llamamiento único que se iniciará a las 16:00 horas

ORDEN de 28 de marzo de 2019 por la que se publica el Acuerdo entre la Xunta de Galicia y las organizaciones sindicales CCOO. y UGT para la implantación del régimen extraordinario de acceso al grado I del sistema de carrera profesional del personal funcionario de carrera de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y del personal laboral fijo del V Convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia (DOG 62, 29/03/19).

DECRETO 30/2019, de 14 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a diversas categorías de personal estatutario del Servicio Gallego de Salud para el año 2019 (DOG 62, 29/03/19).


COMUNIDAD DE MADRIDDecreto 15/2019, de 26 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2019 (BOCM 74, 28/03/19).


REGIÓN DE MURCIAOrdenes de 15 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas en la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 69, 25/03/19).
Solicitudes hasta el 24/04

Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019 (BORM 71, 27/03/19).


NAVARRADECRETO FORAL 19/2019, de 6 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones Públicas de Navarra (BON 58, 26/03/19).


EUSKADIDECRETO 44/2019, de 20 de marzo, de modificación del decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Cultura y Política Lingüística (BOPV 58, 25/03/19).

DECRETO 41/2019, de 20 de marzo, de modificación del decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 58, 25/03/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839 Fax 965206797
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/