Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 34 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 19 AL 23 D'AGOST DE 2019

DOGV núm. 8616 - Dimarts, 20 d'agost de 2019


RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2019, de la sotssecretària, per la qual es modifica la designació dels membres de l'òrgan tècnic de selecció de procediment selectiu de l'Institut Valencià de Finances per a la provisió del lloc IC13, auxiliar administratiu.

RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-06, superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial, convocatòria 6/2015, torn de promoció interna i diversitat funcional, i convocatòria 5/2015, torn d'accés lliure i diversitat funcional.

RESOLUCIÓ de 6 d'agost de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-06, superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial, convocatòria 6/2015, torn de promoció interna i diversitat funcional, i convocatòria 5/2015, torn d'accés lliure i diversitat funcional.


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana



Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APF



Comunitats Autònomes

ILLES BALEARS


Decret 22/2019, de 19 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es rectifica el Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 116, 24/08/19).

Acord del Consell de Govern de 23 d’agost de 2019 pel qual es rectifiquen els errors materials advertits en el Decret 63/2019, de 2 d’agost, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB 116, 24/08/19).

CASTILLA-LA MANCHA


Corrección de errores de la Resolución de 09/08/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se publican los temarios de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2017 (DOCM 165, 21/08/19).

Resolución de 02/08/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Sanidad (DOCM 167, 23/08/19).

Resolución de 02/08/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Bienestar Social (DOCM 167, 23/08/19).

Resolución de 02/08/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM 167, 23/08/19).

EXTREMADURA


Servicio Extremeño de Salud.-RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 160, 20/08/19).

Servicio Extremeño de Salud.-RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 160, 20/08/19).

LA RIOJA


Resolución de 6 de agosto de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace pública la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo Facultativo de Grado Medio de Administración Especial (Ingeniero Técnico Agrícola) (BOR 99, 19/08/19).
La celebración del primer ejercicio tendrá lugar el día 9 de noviembre de 2019, a las 18:00 horas


COMUNIDAD DE MADRID


DECRETO 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid (BOCM 197, 20/08/19).

NAVARRA


DECRETO FORAL 81/2019, de 17 de julio, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 161, 19/08/19).

RESOLUCIÓN 2210/2019, de 5 de agosto, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de veinte plazas del puesto de trabajo de Cuidador Gerontológico, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y se determina la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la oposición (BON 164, 22/08/19).
La primera prueba de la oposición tendrá lugar el día 19 de octubre de 2019, a las 10:30 horas

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/