Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 28 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 08 AL 12 DE JULIOL DE 2019

DOGV núm. 8586 - Dilluns, 8 de juliol de 2019


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 21 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d'accés i es fa publica la data de celebració del primer exercici, al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 35/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 27 juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o el nomenament provisional per millora d'ocupació, cos superior tècnic d'enginyeria de telecomunicació A 1-14, sector d'administració especial, corresponent a l'OOP 2015.
Sol·licituds fins al 22/07

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica de la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica de mines, A2-10, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 21/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica de la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica en informàtica, A2-02, sector administració especial, torn d'accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 9/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior gestió d'enginyeria tècnica en informàtica, A2-02, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 10/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8587 - Dimarts, 9 de juliol de 2019


RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, A1-01, sector administració general, torn d'accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 22/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 23/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 1/2019, de 10 de gener, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/2016, corresponent a la oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 3/2019, de 8 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01 subaltern, torn promoció interna i torn promoció interna per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 29 de maig de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a constituir-se, una borsa d'ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per a les famílies professionals d'Informàtica i Comunicacions, Transport i Manteniment de Vehicles i Vidre i Ceràmica.

Ministeri de Justícia.-ORDRE JUS/626/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca un procés selectiu per a l'ingrés, pel sistema general d'accés lliure, en el cos nacional de mèdics forenses de l'Administració de justícia.

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2019, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la Convocatòria número 35/2019, de 28 de maig de 2019.


DOGV núm. 8589 - Dijous, 11 de juliol de 2019


RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 30/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-25-02, medicina del treball, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 31/2019 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A1-24, superior tècnic de medicina, de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8590 - Divendres, 12 de juliol de 2019


DECRET 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.

Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.-RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en el procés convocat mitjançant la Resolució d'11 de juliol de 2018.

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 34/2019, de 28 de maig de 2019.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ANDALUCÍA


Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan (BOJA 129, 08/07/19).

Decreto 507/2019, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud para redistribuir las funciones asignadas a algunos de sus órganos (BOJA 133, 12/07/19).

ARAGÓN


IAAP.-RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2019 (BOA 133, 10/07/19).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Junta General del Principado.-Resolución de 3 de julio de 2019, de la Presidencia de la Junta General del Principado de Asturias, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y por procedimiento de oposición, de 1 plaza del Cuerpo de Letrados de la Junta General del Principado de Asturias, Grupo A Subgrupo A1 (BOPA 134, 12/07/19).
Las pruebas selectivas tendrán lugar el día 2 de octubre de 2019, a las 09:00 horas


CANTABRIA


Decreto 7/2019, de 8 de julio, de reorganización de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC extraordinario 31, 08/07/19).

CASTILLA-LA MANCHA


Resolución de 02/07/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM 133, 09/07/19).

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.-Resolución de 03/07/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueban y publican los temarios correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso en determinadas categorías y especialidades de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha correspondientes a la Ofertas de Empleo Público de 2017 y 2018 (DOCM 135, 11/07/19).

CASTILLA Y LEÓN


RETRIBUCIONES 2019.-ORDEN EYH/672/2019, de 5 de julio, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos para los meses de julio a diciembre de 2019 (BOCYL 131, 10/07/19).

RETRIBUCIONES 2019.-CORRECCIÓN de errores de la Orden EYH/672/2019, de 5 de julio, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos para los meses de julio a diciembre de 2019 (BOCYL 132, 11/07/19).

CATALUNYA


Agència Tributària de Catalunya.-RESOLUCIÓ VEH/1879/2019, de 3 de juliol, per la qual es dona publicitat a la relació de llocs de treball del personal laboral de l'Agència Tributària de Catalunya (DOGC 7915, 11/07/19).

Agència Tributària de Catalunya.-RESOLUCIÓ VEH/1880/2019, de 3 de juliol, per la qual es dona publicitat a la relació de llocs de treball del personal funcionari de l'Agència Tributària de Catalunya (DOGC 7915, 11/07/19).

EXTREMADURA


Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el organismo autónomo (DOE 132, 10/07/19).

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el organismo autónomo (DOE 132, 10/07/19).

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo (DOE 134, 12/07/19).

GALICIA


DECRETO 81/2019, de 27 de junio, por el que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma de Galicia del calendario laboral para el año 2020 (DOG 132, 12/07/19).

LA RIOJA


Resolución de 5 de julio de 2019, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se declaran desiertas, las pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes, del Cuerpo Facultativo Superior de Administración Especial (Ingeniero Caminos, Canales y Puertos) (BOR 83, 12/07/19).

COMUNIDAD DE MADRID


RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2019, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que se procede a la aplicación en nómina del incremento retributivo del 0,25 por 100 respecto de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2018 (BOCM 164, 12/07/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/