Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 22 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 27 AL 31 DE MAIG DE 2019

DOGV núm. 8556 - Dilluns, 27 de maig de 2019


Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA).-Convocatòria per a la provisió d'una plaça de personal laboral indefinit corresponent a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018.

DOGV núm. 8557 - Dimarts, 28 de maig de 2019


Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2019, del director de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es declara deserta la convocatòria 5/2018, per a la contractació temporal del lloc de naturalesa laboral número 106 tècnic o tècnica mitjans d'administració.

Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària.-RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2019, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària, per la qual s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses en el procés convocat mitjançant Resolució d'11 de juliol de 2018, per la qual es fa pública l'oferta de llocs temporals per a les categories d'auditor/a interns, administratiu/iva, administratiu/iva 50 % jornada, auxiliar administratiu/iva, tècnic/a mitjans de contractacions, tècnic/a mitjans economicofinancer, tècnic/a mitjans recursos humans i administratius/ives temporals.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació un lloc de treball de naturalesa funcionarial en l'Institut Cartogràfic Valencià anunciat en la convocatòria 28/2019, de 10 d'abril de 2019.

RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la de 10 de maig de 2019, per la qual s'inicia el procediment d'accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal, conforme a l'establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8558 - Dimecres, 29 de maig de 2019


RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2019, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeixen els llocs número 2520, 7132, 15912, 16491, 29622 i 32002 anunciats en la convocatòria 6/2019.

DOGV núm. 8559 - Dijous, 30 de maig de 2019


RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'estableix la data, lloc i hora de celebració del primer i únic exercici corresponent a les proves selectives d'accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subaltern o subalterna, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilants, convocades per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici únic tindrà lloc el dia 21 de juny de 2019, a les 16:00 hores

DOGV núm. 8560 - Divendres, 31 de maig de 2019


RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la sol·licitud de documentació i la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de telecomunicació, A1-14, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 7/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 28 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destinació aquelles persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-06, superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial, convocatòria 6/2015, torn de promoció interna i diversitat funcional, i convocatòria 5/2015, torn d'accés lliure i diversitat funcional.

Sindicatura de Comptes.-ACORD de 23 de maig de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació de l'any 2019.

RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 68/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos i escales A1-11, superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports; A1-18, superior tècnic d'arquitectura; A2-08, superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques, i A2-17, superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat.

més coses

Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l’Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


ORDEN HAP/542/2019, de 3 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad (BOA 100, 27/05/19).

ORDEN HAP/548/2019, de 8 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (BOA 102, 29/05/19).

ORDEN HAP/549/2019, de 8 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Presidencia (BOA 102, 29/05/19).

ORDEN HAP/550/2019, de 8 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad (BOA 102, 29/05/19).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


ACUERDO de 24 de mayo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias de 16 de mayo de 2019, sobre jornada de los empleados públicos al servicio de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos (BOPA 100, 27/05/19).

Junta General del Principado.-Resolución de 22 de mayo de 2019, del Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias, por la que se señala fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año 2019 en el ámbito de la Junta General del Principado de Asturias (BOPA 103, 30/05/19).

ILLES BALEARS


Ordre de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de modificació de l’Ordre de 25 d’agost de 2017 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i de l’Escola Balear d’Administració Pública (BOIB 072, 30/05/19).

CANARIAS


Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se amplía el plazo previsto en el artículo 71.1.g) de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria en las pruebas selectivas, que se relacionan (BOC 103, 31/05/19).

CASTILLA-LA MANCHA


Resolución de 24/05/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM 104, 30/05/19).

GALICIA


Parlamento de Galicia.-ACUERDO de 13 de mayo de 2019 por el que se anula el Acuerdo de 15 de noviembre de 2017 de modificación de las bases del proceso selectivo para ingresar por oposición libre en dos plazas de la escala técnica de informática (Diario Oficial de Galicia número 226, de 28 de noviembre), en ejecución de la Sentencia 222/2019, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 2 de mayo de 2019 (DOG 101, 29/05/19).

LA RIOJA


Decreto 19/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 64, 27/05/19).

Resolución 269/2019, de 13 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno por el que aprueba 1ª modificación de plantilla de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2019 (BOR 64, 27/05/19).

COMUNIDAD DE MADRID


RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se procede a publicar el catálogo provisional de puestos de trabajo susceptibles de funcionarización en el Área de actividad A, Grupo Profesional IV, Categoría Profesional de Auxiliar Administrativo (BOCM 126, 29/05/19).

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Directora General de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación del Acuerdo de 20 de marzo de 2019, de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se fijan los criterios generales de homologación de acciones formativas dirigidas al personal funcionario, laboral y estatutario no sanitario de la Administración de la Comunidad de Madrid impartidas por promotores externos, y se hacen públicos los modelos de solicitud (BOCM 128, 31/05/19).

NAVARRA


RESOLUCIÓN 1193/2019, de 6 de mayo, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de once plazas del puesto de trabajo de Vigilante de Carreteras, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 101, 27/05/19).
Solicitudes hasta el 26/06

RESOLUCIÓN 1194/2019, de 6 de mayo, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de once plazas del puesto de trabajo de Educador Infantil, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 101, 27/05/19).
Solicitudes hasta el 26/06

DECRETO FORAL 59/2019, de 15 de mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 103, 29/05/19).

EUSKADI


RESOLUCIÓN 40/2019, de 30 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre el personal declarado indefinido discontinuo de la Administración General que presta sus servicios en Eustat (BOPV 99, 28/05/19).

DECRETO 79/2019, de 21 de mayo, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPV 102, 31/05/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/