Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 25 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 17 AL 21 DE JUNY DE 2019

DOGV núm. 8572 - Dilluns, 17 de juny de 2019


DECRET 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions.

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector d'administració especial, corresponent a l'OEP-2016.
Sol·licituds fins al 02/07

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 85/2018, per a la provisió de llocs de treball de caps de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial dels cossos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació i A2-04, superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara desert el concurs general número 86/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-01 facultatiu d'arxius i biblioteques de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 87/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-04, superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-01, tècnia d'arxius i biblioteques, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es declara desert el concurs general número 88/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-08 superior tècnic d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A1-08-02 facultatius de documentació de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 89/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-04 superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació, escala A2-04-02 tècnic de fons documentals de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8573 - Dimarts, 18 de juny de 2019


RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 82/2018 per a la provisió de llocs de treball de direccions de secció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial d'administració especial, dels cossos A1-15, superior tècnic d'enginyeria agrònoma, i A2-14, superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 83/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-15 superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'amplia el termini màxim de resolució del concurs general número 84/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-14 superior de gestió d'enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8574 - Dimecres, 19 de juny de 2019


RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal, A2-13, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 14/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés, i es fa publica la data de celebració del primer exercici, al cos auxiliar de l'Administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 13 de juliol de 2019, a les 10:00 hores

DOGV núm. 8575 - Dijous, 20 de juny de 2019


RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 37/2019.

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions als qui han superat les proves selectives d'accés al cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria de forests de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial, convocatòria 12/2015, torn d'accés lliure, i convocatòria 13/2015, torn de promoció interna.

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es nomena personal funcionari de carrera als qui han superat les proves selectives d'accés al cos A1-17, superior tècnic d'enginyeria de forests, de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial, convocatòria 12/2015 torn d'accés lliure i convocatòria 13/2015 torn de promoció interna.

DOGV núm. 8576 - Divendres, 21 de juny de 2019


DECRET 7/2019, de 20 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les secretaries autonòmiques de l'Administració del Consell.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, convocatòria número 37/2019.

Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA).-Convocatòria per a la provisió d'una plaça de tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals.

Ministeri de Justícia.-ORDRE JUS/645/2019, de 7 de juny, per la qual s'aproven les relacions provisionals de persones aspirants admeses i excloses dels processos selectius per a l'ingrés en els cossos de Gestió Processal i Administrativa i de Tramitació Processal i Administrativa, accés per promoció interna, i es convoca a la realització dels exercicis.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


ORDEN HAP/670/2019, de 16 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de la Mujer (BOA 120, 21/06/19).

ORDEN HAP/671/2019, de 3 de junio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 120, 21/06/19).

ORDEN HAP/672/2019, de 3 de junio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad (BOA 120, 21/06/19).

ORDEN HAP/673/2019, de 5 de junio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de varios Departamentos (BOA 120, 21/06/19).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Junta General del Principado.-
Resolución de 6 de junio de 2019, del Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias, por la que se hace público el resultado del sorteo para la determinación del orden de actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año 2019 en el ámbito de la Junta General del Principado de Asturias (BOPA 115, 17/06/19).
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience por la letra “P”, y se continuará sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con el sorteo celebrado el día 6 de junio.

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 118, 20/06/19).
Solicitudes hasta el 18/07

CANARIAS


DECRETO 81/2019, de 13 de mayo, por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (BOC 115, 18/06/19).

CANTABRIA


Corrección de errores al Decreto 65/2019, de 2 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 71/2017, de 28 de septiembre, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Presidencia y Justicia y se modifican parcialmente las relaciones de puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno y de la Consejería de Presidencia y Justicia (BOC 118, 20/06/19).

CASTILLA Y LEÓN


ITA.-RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2019, del Director General del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo, por el sistema de acceso libre, de tres puestos de Técnico en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (BOCYL 118, 21/06/19).
Solicitudes hasta el 05/07

EXTREMADURA


Corrección de errores de la Orden de 13 de mayo de 2019 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la Consejería de Educación y Empleo (DOE 116, 18/06/19).

Orden de 12 de junio de 2019 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Cultura e Igualdad y de la Consejería de Educación y Empleo (DOE 118, 20/06/19).

Corrección de errores de la Orden de 25 de abril de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes del Grupo IV de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 119, 21/06/19).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018, por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del segundo ejercicio del proceso selectivo (DOG 113, 17/06/19).
El segundo ejercicio de la oposición tendrá lugar el 2 de julio de 2019, a las 15:00 horas

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2019, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoción interna, en el cuerpo administrativo de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C1, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018, por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del segundo ejercicio del proceso selectivo (DOG 113, 17/06/19).
El segundo ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar el 2 de julio de 2019, á a las 18:00 horas

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de junio de 2019 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Consellería del Medio Rural (DOG 114, 18/06/19).

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2019 del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoción interna, en el cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018, por la que se fijan la fecha, la hora y el lugar de realización del segundo ejercicio del proceso selectivo (DOG 114, 18/06/19).
El segundo ejercicio tendrá lugar el día 9 de julio de 2019, a las 16:00 horas


RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de junio de 2019 por la que se aprueban la relación de puestos de trabajo y la plantilla del organismo autónomo Instituto de Estudios del Territorio (DOG 115, 19/06/19).

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2019, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoción interna, en el cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, de 8 de marzo), por la que se fija la fecha, la hora y el lugar de realización del segundo ejercicio del proceso selectivo (DOG 115, 19/06/19).
El segundo ejercicio tendrá lugar el día 6 de julio de 2019, á a las 16:00 horas

LA RIOJA


Resolución número 728/2019, de 6 de junio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se propone el abono del segundo trimestre, de las Ayudas Sociales y al Estudio para el curso académico 2018/2019 (BOR 72, 17/06/19).

REGIÓN DE MURCIA


Resolución de 7 de junio de 2019, por la que el titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social publica el calendario de fiestas laborales para el año 2020 (BORM 140, 20/06/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/