Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 26 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 25 AL 28 DE JUNY DE 2019

DOGV núm. 8577 - Dimarts, 25 de juny de 2019


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació del cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02.

DOGV núm. 8580 - Divendres, 28 de juny de 2019


CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 1/2019, de 10 de gener, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i diversitat funcional, convocatòria 42/2016, corresponent a l'oferta publica d'ús de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.


RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer i únic exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 42/2016, pertanyents a l'escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer i únic exercici, tindrà lloc el dia 20 de juliol de 2019, a les 10:00 horesRESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a la prova selectiva d'accés i es fa publica la data de celebració del primer i únic exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 43/2016, pertanyents a l'escala APF-01-01, subaltern, torn promoció interna i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer i únic exercici, tindrà lloc el dia 20 de juliol de 2019, a les 10:00 horesSindicatura de Comptes.-ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir quatre places de tècnic d'auditoria en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, subgrup A1, sector administració general. Convocatòria 01/2019.

Sindicatura de Comptes.-ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir tres places d'ajudant d'auditoria en llocs de treball corresponents a la modalitat de corporacions territorials i altres ens públics, subgrup A2, sector administració general. Convocatòria 02/2019.


Sindicatura de Comptes.-ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn de promoció interna, una plaça d'ajudant o ajudanta de la unitat d'auditoria de sistemes d'informació, subgrupo A2, sector administració general. Convocatòria 03/2019.


Sindicatura de Comptes.-ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn lliure, una plaça de traductor corrector o traductora correctora, subgrup A1, sector administració especial. Convocatòria 04/2019.


Sindicatura de Comptes.-ACORD de 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir tres places d'administratiu o administrativa, subgrup C1, sector administració general. Convocatòria 05/2019.


Sindicatura de Comptes.-ACORD 5 de juny de 2019, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca concurs oposició per a cobrir, pel torn de promoció interna, una plaça d'administratiu o administrativa de gestió informàtica, subgrup C1, sector administració general. Convocatòria 06/2019.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


ORDEN HAP/685/2019, de 9 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales (BOA 121, 24/06/19).

ORDEN HAP/686/2019, de 16 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 121, 24/06/19).

ORDEN HAP/687/2019, de 4 de junio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración Pública (BOA 121, 24/06/19).

ORDEN HAP/688/2019, de 5 de junio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Empleo (BOA 121, 24/06/19).

ORDENES de 12 de junio, por la que se publica la Relación de Puestos de Trabajo (BOA 122, 25/06/19).

ORDENES de 6 de junio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo (BOA 123, 26/06/19).

Servicio Aragonés de Salud.-RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas en centros del Servicio Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma de Aragón, para su provisión por turno libre y turno de promoción interna (BOA 124, 27/06/19).
Solicitudes hasta el 27/07

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Servicio de Salud del Principado de Asturias.-RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se modifica la Resolución de 6 de agosto de esta Dirección Gerencia por la que se convoca concurso oposición para el acceso a 232 plazas de personal estatutario fijo de la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA 121, 25/06/19).

RECTIFICACIÓN de errores del Acuerdo de 7 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo y la modificación parcial del catálogo de puesto de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos (BOPA 123, 27/06/19).

CANARIAS


DECRETO 110/2019, de 17 de junio, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Agencia Tributaria Canaria (BOC 119, 24/06/19).

Agencia Tributaria Canaria.-Resolución de 19 de junio de 2019, de la Directora, por la que se aprueba y se ordena la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna horizontal y vertical, Cuerpo Administrativo, Escala de Agentes Tributarios (Grupo C, Subgrupo C1), convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Presidenta, así como se determinan los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio (BOC 121, 26/06/19).
El primer ejercicio tendrá lugar el día 5 de julio de 2019, a las 10:00 horass

Agencia Tributaria Canaria.-Resolución de 19 de junio de 2019, de la Directora, por la que se aprueba y se ordena la publicación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para el acceso, por promoción interna horizontal y vertical, al Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión Tributaria (Grupo A, Subgrupo A2), convocadas por Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Presidenta, así como se determinan los lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio (BOC 122, 27/06/19).
El ejercicio tendrá lugar el día 13 de julio de 2019, a las 10:00 horas


DECRETO 119/2019, de 24 de junio, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno (BOC 122, 27/06/19).

DECRETO 120/2019, de 24 de junio, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento (BOC 122, 27/06/19).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2019, de la Dirección General de Justicia, por la que se da publicidad a la convocatoria y a los criterios de reparto del Fondo de Acción Social del año 2019 para el personal al servicio de la Administración de justicia con destino en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 118, 24/06/19).

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2019, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoción interna, en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas, convocado por la Orden de 31 de marzo de 2017 por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 119, 25/06/19).
El primer ejercicio de la oposición lugar el 8 de julio de 2019, a las 15:30 horas

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Resolución de 6 de julio de 2018 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 5 de julio de 2018 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Economía, Empleo e Industria (DOG 120, 26/06/19).

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Resolución de 28 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 28 de febrero de 2019 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (DOG 120, 26/06/19).

EGAP.-RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2019 por la que se convocan las actividades de formación continua correspondientes al segundo semestre del año 2019 para el personal al servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico y de la Administración institucional (DOG 120, 26/06/19).

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2019, del tribunal nombrado para calificar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas, convocado por Orden de 1 de marzo de 2018, por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 120, 26/06/19).
El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el 11 de julio de 2019, a las 16:00 horas


RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2019, del tribunal nombrado para calificar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de la Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018, modificada por la Orden de 13 de marzo de 2018, por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 120, 26/06/19).
El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el 12 de julio de 2019, a las 16:30 horas


DECRETO 69/2019, de 27 de junio, por el que se modifica el Decreto 30/2017, de 30 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda (DOG 122, 28/06/19).

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2019, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de finanzas, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, de 8 de marzo), por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio (DOG 122, 28/06/19).
El primer ejercicio tendrá lugar el día 10 de julio de 2019, a las 17:30 horas

LA RIOJA


Servicio Riojano de Salud.-Corrección de error en la Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la categoría de Pinche, para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 75, 24/06/19).

COMUNIDAD DE MADRID


ORDEN 1916/2019, de 7 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C2, de la Comunidad de Madrid (BOCM 150, 26/06/19).
Solicitudes hasta el 24/07


ORDEN 2005/2019, de 12 de junio, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Inspección Sanitaria, Escala de Farmacéuticos de Inspección Sanitaria, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid  (BOCM 151, 27/06/19).
Solicitudes hasta el 25/07

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 20 de junio de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 145, 26/06/19).

NAVARRA


DECRETO FORAL 70/2019, de 18 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral 198/2015, de 9 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia (BON 125, 28/06/19).

DECRETO FORAL 71/2019, de 18 de junio, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 125, 28/06/19).

DECRETO FORAL 72/2019, de 18 de junio, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 125, 28/06/19).

DECRETO FORAL 73/2019, de 18 de junio, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 125, 28/06/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/