Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 20 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 13 AL 17 DE MAIG DE 2019

DOGV núm. 8546 - Dilluns, 13 de maig de 2019

DECRET 63/2019, de 26 d'abril, del Consell, de modificació del Decret 54/2019, de 5 d'abril, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de la Joventut.

DOGV núm. 8547 - Dimarts, 14 de maig de 2019

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal específica per a la incorporació de personal de suport de nivell A2-14-01, enginyer o enginyera tècnics col·laboradors en investigació en biologia molecular, vinculat al desenvolupament de projectes d'investigació de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, del sotssecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es designa l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la contractació temporal d'un lloc de naturalesa laboral, convocatòria número 5/2018.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2019, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proveeix la vacant anunciada en la convocatòria 5/2019, de 12 de febrer.

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 16/2019, de 6 de març.

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2019, del sotssecretari, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació el lloc de treball de naturalesa funcionarial anunciat en la convocatòria número 20/2019, de 2 d'abril de 2019.

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual es proveeix el lloc de treball anunciat per la convocatòria 23/2019, de 2 d'abril de 2019.

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'inicia el procediment d'accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal, conforme a l'establit en el Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8548 - Dimecres, 15 de maig de 2019

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 69/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-18 superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 70/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 71/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A1-11 superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 72/2018, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració especial del cos A2-08 superior de gestió d'enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8549 - Dijous, 16 de maig de 2019

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de la Generalitat, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 7 de maig de 2019, del sotssecretari de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es designa l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la contractació temporal d'un lloc de naturalesa laboral, convocatòria número 5/2018.

DOGV núm. 8550 - Divendres, 17 de maig de 2019

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos A1-17 superior tècnic d'enginyeria de forests de l'Administració de la Generalitat, sector administració especial, convocatòria 12/2015, torn d'accés lliure i convocatòria 13/2015, torn de promoció interna.

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l'òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01 subaltern, torn lliure general i diversitat funcional, convocatòria 42/2016, i torn promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 43/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2019, del sotssecretari, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria número 14/2019, de 6 de març de 2019.

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2019, del sotssecretari, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria número 26/2019, de 5 d'abril de 2019.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l’Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ANDALUCÍA


Decreto 461/2019, de 7 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 (BOJA 90, 14/05/19).

ILLES BALEARS


Acord del Consell de Govern de 17 de maig de 2019 de rectificació d’un error material advertit en el Decret 31/2019, de 3 de maig, d’aprovació dels Estatuts de l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) (BOIB 067, 18/05/19).

CANARIAS


LEY 11/2019, de 25 abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (BOC 090, 13/05/19).

LEY 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias (BOC 094, 17/05/19).

CANTABRIA


Orden PRE/28/2019, de 24 de abril, por la que se hacen públicos los programas de las pruebas selectivas para el ingreso, mediante oposición libre, en los Subgrupos A1, A2, C1, C2 y en la Agrupación Profesional de Subalternos, así como en las categorías profesionales de los grupos 1, 2 y 3 (BOC 91, 14/05/19).

CASTILLA-LA MANCHA


Resolución de 08/05/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 93, 15/05/19).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2019, de la Dirección General de Justicia, por la que se establecen los permisos retribuidos de que pueden disfrutar los electores a órganos de representación de personal de la Administración de justicia en Galicia que ejerzan el derecho de voto el próximo día 19 de junio (DOG 90, 13/05/19).

LA RIOJA


Decreto 14/2019, de 10 de mayo, por el que se rectifican errores materiales en el Decreto 44/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 (BOR 60, 17/05/19).

REGIÓN DE MURCIA


Ordenes de 24 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas en la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BOR 108, 13/05/19).
Solicitudes hasta el 10/06

Orden de 8 de mayo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Educación Física y Deporte (BORM 110, 15/05/19).

NAVARRA


DECRETO-LEY FORAL 2/2019, de 15 de mayo, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 95, 17/05/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/