Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 19 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 6 AL 10 DE MAIG DE 2019

DOGV núm. 8541 - Dilluns, 6 de maig de 2019

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca l'actualització de mèrits de les persones aspirants admeses i la inscripció de noves aspirants en la borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí grup C (subgrup C1), sector administració especial, educadores i educadors infantils constituïda per Resolució de 14 de juny de 2011.

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, de correcció d'errades de la Resolució de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 29 de març de 2019, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació de l'Acord de 21 de desembre de 2018, de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE), del II Conveni col·lectiu per al personal laboral de l'Administració de la Generalitat, d'adhesió al Decret 211/2018, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8542 - Dimarts, 7 de maig de 2019

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 32/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8544 - Dijous, 9 de maig de 2019

DECRET 61/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es confirmen en els llocs respectius les persones que han superat el curs d'accés al subgrup C2, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, convocatòries 79/2004, en execució de la Sentència 206/14, del Jutjat Contenciós Administratiu 8 de València.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual, en execució de sentència, es nomenen personal funcionari de carrera de la Generalitat, subgrup C2, les persones aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 79/2004.

DOGV núm. 8545 - Divendres, 10 de maig de 2019

ORDRE 8/2019, de 7 de maig, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es regula el permís de les treballadores i els treballadors a fi de poder exercir el dret al vot en les eleccions del dia 26 de maig de 2019.

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 6/2019, de 26 d'abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es regula el procediment electrònic per a l'accés, adaptació i progressió al sistema de carrera professional horitzontal.

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés, i es fa publica la data del celebració del primer exercici, al cos administratiu de l'Administració de la Generalitat C1-01, torn d'accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 34/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 16 de juny de 2019, a les 10:00 hores

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de maig de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 32/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es proveeix el lloc número 22712 anunciat per la convocatòria número 27/2019, de 5 d'abril de 2019.

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2019, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es proveeix el lloc número 19016 anunciat per la convocatòria número 25/2019, de 2 d'abril de 2019.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes públics els llocs de treball i personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l’Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ARAGÓN


ORDEN HAP/439/2019, de 19 de marzo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Presidencia y del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 88, 09/05/19).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Titulado Superior (Técnico de Programas Educativos del Museo de Bellas Artes) de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 85, 06/05/19).
Solicitudes hasta el 03/06

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Categoría de Titulado Grado Medio (Ayudante Conservador de Artes Industriales y Artes Gráficas del Museo de Bellas Artes) de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 85, 06/05/19).
Solicitudes hasta el 03/06

ILLES BALEARS


EBAP.-Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis , temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure , al cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 063, 09/05/19).

CANARIAS


DECRETO 59/2019, de 22 de abril, por el que se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, aprobado mediante el Decreto 45/2016, de 5 de mayo (BOC 089, 10/05/19).

CANTABRIA


Decreto 68/2019, de 2 de mayo, por el que se modifica el Decreto 26/2017, de 20 de abril, por el que se aprueban las bases generales que regirán los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria reservados a funcionarios de carrera (BOC 89, 10/05/19).

CASTILLA-LA MANCHA


Resolución de 23/04/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Bienestar Social (DOCM 86, 06/05/19).

Resolución de 25/04/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM 86, 06/05/19).

Decreto 34/2019, de 30 de abril, por el que se crean dos puestos tipo en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 87, 07/05/19).

CASTILLA Y LEÓN


ORDEN SAN/408/2019, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden SAN/276/2012, de 26 de abril, sobre organización de la jornada ordinaria, calendario laboral y horarios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (BOCYL 86, 08/05/19).

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se declara desierto el proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Económico-Financiera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Resolución de 14 de junio de 2018 (BOCYL 88, 10/05/19).

EXTREMADURA


DECRETO 50/2019, de 30 de abril, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral del Servicio Extremeño Público de Empleo (DOE 85, 06/05/19).

Servicio Extremeño de Salud.-RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal laboral adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 86, 07/05/19).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2019, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoción interna y cambio de categoría, en las categorías 14 (bombero/a forestal), 14A (bombero/a forestal conductor), 10B (vigilante fijo/a de defensa contra incendios forestales) y 10C (emisorista de defensa contra incendios forestales), correspondientes al grupo V de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 182, de 25 de septiembre), por la que se hacen públicas la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 89, 10/05/19).
El primer ejercicio del proceso selectivo se celebrará el día 1 de junio de 2019

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2019, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoción interna y cambio de categoría, en la categoría 033 (bombero/a forestal conductor/a de motobomba) del grupo IV de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 182, de 25 de septiembre), por la que se hacen públicas la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 89, 10/05/19).
El primer ejercicio del proceso selectivo se celebrará el día 31 de mayo de 2019, a las 16:00 horas

COMUNIDAD DE MADRID


Acuerdo de 30 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 29 de abril de 2019, de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se distribuye el fondo del 0,25 por 100 de la masa salarial previsto en el artículo 3.Dos del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público (BOCM 107, 07/05/19).

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de abril de 2019, del Gerente del Organismo Autónomo Madrid 112, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a plazas de carácter laboral, de la categoría de Gestor de Emergencias 112 (Grupo III, Área B, Nivel 6) de la Comunidad de Madrid (BOCM 108, 08/05/19).

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo efectuado con objeto de determinar el orden de actuación de los aspirantes en los procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2019 (BOCM 110, 10/05/19).
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience por la letra “K”, y se continuará sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con el sorteo celebrado el día 23 de abril.

REGIÓN DE MURCIA


Ordenes de 16 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas en la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 102, 06/05/19).
Solicitudes hasta el 03/06

Orden de 24 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Almacén (BORM 106, 10/05/19).

Orden de 3 de mayo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración PÚblica de la Región de Murcia (BORM 106, 10/05/19).

NAVARRA


RESOLUCIÓN 1038/2019, de 15 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de diecinueve plazas del puesto de trabajo de Técnico de Grado Medio en Sistemas Informáticos, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 86, 06/05/19).
Solicitudes hasta el 05/06

RESOLUCIÓN 1107/2019, de 29 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de treinta y ocho plazas del puesto de trabajo de Bombero, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 86, 06/05/19).
Solicitudes hasta el 05/06

RESOLUCIÓN 1105/2019, de 29 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para el acceso a catorce plazas del empleo de Inspector o Inspectora de la Policía Foral de Navarra, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 89, 09/05/19).
Solicitudes hasta el 08/06

RESOLUCIÓN 1106/2019, de 29 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de treinta y una plazas del empleo de Agente de la Policía Foral de Navarra, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 89, 09/05/19).
Solicitudes hasta el 08/06

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839 Fax 965206797
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/