Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 15 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 8 AL 12 D'ABRIL DE 2019

DOGV núm. 8524 - Dilluns, 8 d'abril de 2019

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, cos superior de gestió en enginyeria tècnica de telecomunicacions de l'Administració de la Generalitat, A2-11, sector d'administració especial, corresponent a l'OOP-2015.
Sol·licituds fins al 24/04

RESOLUCIÓ de 27 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, cos agents mediambientals C1-13, sector d'administració especial, corresponent a l'OOP-2015.
Sol·licituds fins al 24/04

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball), convocatòria número 17/2019.

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 19/2019.

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'IVAJ, Institut Valencià de la Joventut, convocatòria número 20/2019.

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, convocatòria número 22/2019.

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria número 23/2019.

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 24/2019.

RESOLUCIÓ de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, convocatòria número 25/2019.

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal per a la contractació de personal laboral del grup C de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries vinculat al desenvolupament d'un projecte de transferència dels resultats d'investigació al sector productiu valencià.
Sol·licituds fins al 15/04

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública i la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es modifica la composició de la Comissió Mixta de Mediació en els conflictes relatius a les condicions de treball del personal gestionat per la Direcció General de Funció Pública que presta serveis en centres docents públics no universitaris.

DOGV núm. 8526 - Dimecres, 10 d'abril de 2019

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 9/2019, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d'administració general del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 26/2019.

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, convocatòria número 27/2019.

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Cartogràfic Valencià, convocatòria número 28/2019.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 19/2019.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 d'abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa de treball temporal per a la contractació de personal laboral del grup C de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries vinculat al desenvolupament d'un projecte de transferència dels resultats d'investigació al sector productiu valencià.

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.-Convocatòria per a la constitució de borses d'ocupació de caràcter extraordinari per a efectuar la contractació laboral temporal de diversos llocs.

Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA.-Convocatòria per a la constitució de borses d'ocupació temporal pel procediment d'urgència per a efectuar la contractació laboral temporal per a diversos llocs.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2019, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball número 10, cap del Servei de Prevenció i Documentació, anunciat en la convocatòria número 1/2019, de 18 de gener de 2019.

DOGV núm. 8527 - Dijous, 11 d'abril de 2019

DECRET 54/2019, de 5 d'abril, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de la Joventut.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l’Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ANDALUCÍAResolución de 1 de abril de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017-2018, y se aprueba el programa de materias que ha de regir las pruebas selectivas (BOJA 67, 08/04/19).
Solicitudes hasta el 09/05


ARAGÓNIAAP.-RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2019 (BOA 68, 08/04/19).

Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón (BOA 70, 10/04/19).

ORDEN HAP/339/2019, de 14 de marzo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad (BOA 70, 10/04/19).

ORDEN HAP/340/2019, de 21 de marzo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Economía, Industria y Empleo (BOA 70, 10/04/19).

ORDEN HAP/341/2019, de 21 de marzo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales (BOA 70, 10/04/19).


PRINCIPADO DE ASTURIASResolución de 29 de marzo de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, Escala Subinspectores de Prestaciones Sanitarias de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 68, 08/04/19).
Solicitudes hasta el 19/05

Decreto 22/2019, de 3 de abril, de séptima modificación del Decreto 40/1991, de 4 de abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario (BOPA 69, 09/04/19).

Junta General del Principado.-Acuerdo del Pleno de la Junta General del Principado de Asturias por el que se aprueba el estatuto de personal de la Junta General (BOPA 69, 09/04/19).


ILLES BALEARSLlei 18/2019, de 8 d’abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears (BOIB 048, 13/04/19).


CANTABRIACorrección de erroresal Decreto 2/2019, de 24 de enero, por el que se establece la Estructura Orgánica y se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación (BOC 69, 08/04/19).

Decreto 50/2019, de 4 de abril, de segunda modificación parcial del Estatuto del Organismo Autónomo Servicio Cántabro de Empleo (BOC 73, 12/04/19).

Decreto 49/2019, de 4 de abril, por el que se modifica el Decreto 98/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018 y el Decreto 99/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de Estabilización para el año 2018 (BOC 73, 12/04/19).


CASTILLA Y LEÓNLEY 10/2019, de 3 de abril, por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León (BOCYL 68, 08/04/19).


CATALUNYARESOLUCIÓN de 3 de abril de 2019, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoción interna, en el cuerpo auxiliar de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo C2, convocado por la Orden de 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 48, de 8 de marzo), por la que se fijan la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 72, 12/04/19).
El primer ejercicio tendrá lugar el día 10 de mayo de 2019, a las 16:30 horas

RESOLUCIÓ PDA/847/2019, de 4 d'abril, per la qual s'aprova la part específica del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria agrònoma (DOGC 7851, 10/04/19).


EXTREMADURALey 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 69, 09/04/19).

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo (DOE 69, 09/04/19).

Orden de 5 de abril de 2019 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Cultura e Igualdad (DOE 71, 11/04/19).

Orden de 5 de abril de 2019 por la que se aprueba la segunda convocatoria del Plan de Formación para el año 2019 de la Escuela de Administración Pública de Extremadura (DOE 71, 11/04/19).

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Función Pública, por la que se realiza la segunda convocatoria de actividades formativas pertenecientes al Plan de Formación 2019 de la Escuela de Administración Pública de Extremadura (DOE 71, 11/04/19).

REGIÓN DE MURCIAOrdenes de 27 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas en la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 81, 08/04/19).
Solicitudes hasta el 19/05

Ley 7/2019, de 5 de abril, de Modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre (BORM 83, 10/04/19).

Orden de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 22 de febrero de 2019, de la misma Consejería, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración de la primera parte del ejercicio único y se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, Escala Técnica Superior, opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Administración Pública Regional, convocadas por Orden de 2 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (BORM 85, 12/04/19).

Orden de 5 de abril de 2019, de la Consejería de Hacienda, complementaria de la Orden de 22 de febrero de 2019, de la misma Consejería, por la que se fija lugar, fecha y hora de celebración del ejercicio único y se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para cubrir, mediante promoción interna, 1 plaza del Cuerpo Técnico, Escala de Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos, opción Ingeniería Técnica de Obras Públicas de la Administración Pública Regional, convocadas por orden de 12 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (BORM 85, 12/04/19).


EUSKADIDECRETO 60/2019, de 2 de abril, por el que se modifica el Decreto de estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad (BOPV 68, 08/04/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839 Fax 965206797
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/