Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 10 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 04 AL 08 DE MARÇ DE 2019

DOGV núm. 8498 - Dilluns, 4 de març de 2019

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, A1-01, sector administració general, torn d'accés lliure, convocatòria 31/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, A1-01, sector administració general, torn de promoció interna, convocatòria 32/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8499 - Dimarts, 5 de març de 2019

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'investigadors i investigadores científics, escala científica titular A1-28-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 26/2015.

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'investigadors i investigadores científics, escala científica titular A1-28-01, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 26/2015.

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'investigadors i investigadores científics, escala investigadora A1-28-02, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 28/2015.

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'investigadors i investigadores científics, escala investigadora A1-28-02, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 28/2015.

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2019, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es proveeixen els llocs de treball anunciats per la convocatòria 1/2019, de 12 de febrer.

DOGV núm. 8500 - Dimecres, 6 de març de 2019

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de residència/serveis, APF-05-01, torn d'accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 40/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, del director de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es publiquen les bases del procediment per a la selecció de la gerència de l'entitat.

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen els serveis mínims d'aplicació a les vagues i aturades convocades amb caràcter general que afecten l'àmbit de la Comunitat Valenciana el dia 8 de març de 2019.

DOGV núm. 8501 - Dijous, 7 de març de 2019

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es convoca les persones aspirants admeses a la realització de l'exercici de les convocatòries 36/2016, 37/2016 i 38/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 d'abril de 2019, a les 11:30 hores

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 25 de febrer de 2019, del director de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es publiquen les bases del procediment per a la selecció de la gerència de l'entitat.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta d'ocupació pública de 2018

Oferta d'ocupació pública de 2017

Oferta d'ocupació pública de 2016

Oferta d'ocupació pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l?Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ANDALUCÍA

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en el BOJA de la presente Resolución y que se celebren durante el año (BOJA 46, 08/03/19).
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience por la letra ?U?, y se continuará sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con el sorteo celebrado el día 27 de febrero.

ARAGÓN

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, de la Directora del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Huesca, complementaria a la Resolución de 31 de octubre de 2018, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2019 en los municipios de la provincia de Huesca (BOA 44, 05/03/19).

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel, complementaria a la Resolución de 30 de octubre de 2018, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, correspondientes al año 2019 en los municipios de la provincia de Teruel (BOA 44, 05/03/19).

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, complementaria a la Resolución de 30 de octubre de 2018, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2019 en los municipios de la provincia de Zaragoza  (BOA 44, 05/03/19).

ORDEN HAP/176/2019, de 14 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales (BOA 47, 08/03/19).

IAAP.-RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2019 (BOA 47, 08/03/19).

PRINCIPADO DE ASTURIAS

LEY del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de marzo, para la recuperación de la memoria democrática en el Principado de Asturias (BOPA 47, 08/03/19).

CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 28/02/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal laboral de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM 48, 08/03/19).

CASTILLA Y LEÓN

DECRETO 5/2019, de 7 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de puestos tipo del personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos (BOCYL 47, 08/03/19).

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto y se fija la fecha para la realización del primer ejercicio (BOCYL 47, 08/03/19)
La celebración del primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el día 23 de marzo de 2019, a las 10:00 horas

EXTREMADURA

Servicio Extremeño de Salud.-RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2019, de la Secretaría General, por la que se modifican los lugares de celebración del ejercicio de la fase de oposición incluidos en la Resolución de 27 de noviembre de 2018, por la que se fija el lugar, fecha y hora de la celebración del mencionado ejercicio en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Grupo Auxiliar de Función Administrativa en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud (DOE 43, 04/03/19).

ORDEN de 4 de marzo de 2019 por la que se modifican puntualmente las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la Consejería de Cultura e Igualdad (DOE 47, 08/03/19).

GALICIA

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 28 de febrero de 2019 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de los órganos superiores y de dirección de la Presidencia de la Xunta de Galicia (DOG 44, 04/03/19).

ORDEN de 28 de febrero de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliar del Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales, subgrupo C2 en las especialidades de emisorista/vigilante fijo/a, bombero forestal-conductor motobomba y bombero forestal, del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 44, 04/03/19).
Solicitudes hasta el 02/04

ORDEN de 28 de febrero de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de seguridad y salud en el trabajo, especialidades de seguridad en el trabajo y de higiene industrial (DOG 44, 04/03/19).
Solicitudes hasta el 02/04

ORDEN de 28 de febrero de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en la escala técnica de salud laboral, subgrupo A2, del cuerpo facultativo de grado medio de la Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 44, 04/03/19).
Solicitudes hasta el 02/04

ORDEN de 28 de febrero de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de seguridad y salud en el trabajo, especialidades de seguridad en el trabajo, de higiene industrial y de ergonomía y psicosociología aplicada (DOG 44, 04/03/19).
Solicitudes hasta el 02/04

ORDEN de 28 de febrero de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en la escala superior de salud laboral, subgrupo A1, del cuerpo facultativo superior de administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 44, 04/03/19).
Solicitudes hasta el 02/04

LA RIOJA

Ley 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes para el año 2019 (BOR 28, 06/03/19).

REGIÓN DE MURCIA

Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas en la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 52, 04/03/19).
Solicitudes hasta el 02/03

Orden de 25 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se hace pública la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 55, 07/03/19).

NAVARRA

DECRETO FORAL 11/2019, de 13 de febrero, por el que se modifica parcialmente el Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local (BON 43, 04/03/19).

DECRETO FORAL 12/2019, de 27 de febrero, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 46, 07/03/19).

DECRETO FORAL 13/2019, de 27 de febrero, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 46, 07/03/19).

EUSKADI

RETRIBUCIONES 2019.-RESOLUCIÓN 18/2019, de 26 de febrero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los incrementos retributivos para el año 2019 del personal laboral al servicio del sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y se fija la cuantía del complemento de destino de cada nivel de puesto de trabajo del personal funcionario ((BOPV 48, 08/03/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839 Fax 965206797
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/