Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 14 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DE L'1 AL 5 D'ABRIL DE 2019

DOGV núm. 8519 - Dilluns, 1 d'abril de 2019


RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió de promoció lingüística, A2-03, sector d'administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 1/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat, A2-30, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 3/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8520 - Dimarts, 2 d'abril de 2019


RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix una de les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8521 - Dimecres, 3 d'abril de 2019


RESOLUCIÓ de 29 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica, A1-06, sector administració especial, torn d'accés lliure i diversitat funcional, convocatòria 5/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

Corts Valencianes.-Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres places de tècnic o tècnica superior d'administració parlamentària de les Corts Valencianes.
Sol·licituds fins al 07/05

Corts Valencianes.-Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de dues places de tècnic mitjà o tècnica mitjana d'administració parlamentària de les Corts Valencianes.
Sol·licituds fins al 07/05

DOGV núm. 8522 - Dijous, 4 d'abril de 2019


RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2019, de la directora general de Función Pública, por la que se eleva a definitiva la lista provisional de personas aspirantes excluidas a las pruebas selectivas de acceso al cuerpo superior técnico de prevención de riesgos, escala medicina del trabajo, A1-25-02, sector administración especial, turno de promoción interna, convocatoria 29/2016, correspondiente a la oferta de empleo público de 2016 para el personal de la Administración de la Generalitat.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l’Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADOReal Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019 (BOE 79, 02/04/19).

Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, para el personal de la Administración de Justicia para 2019 (BOE 79, 02/04/19).

ANDALUCÍADecreto 440/2019, de 2 de abril, por el que se modifica el Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio (BOJA 66, 05/04/19).


ARAGÓNLEY 9/2019, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 63, 01/04/19).

CORRECCIÓN de errores del Decreto 218/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2018, para la estabilización de empleo temporal, en el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (BOA 64, 03/04/19).

ORDEN HAP/324/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (BOA 67, 05/04/19).

ORDEN HAP/325/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Sanidad
(BOA 67, 05/04/19).PRINCIPADO DE ASTURIASIAAP.-Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Técnico/a de Educación Infantil de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 65, 03/04/19).
Solicitudes hasta el 06/05


CANARIASDECRETO 14/2019, de 25 de febrero, por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes (BOC 066, 04/04/19).

ICAP.-Resolución de 21 de marzo de 2019, del Director, por la que se hace público el Plan de Formación para 2019 (BOC 066, 04/04/19).

ICAP.-Resolución de 29 de marzo de 2019, del Director, por la que se convocan las actividades formativas del Programa de Formación General y del Programa de Formación Interadministrativa, incluidas en el Plan de Formación para el año 2019, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018 (BOC 066, 04/04/19).


CANTABRIACorrección de error en la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (BOC 64, 01/04/19).


CASTILLA-LA MANCHALey 4/2019, de 29 de marzo, de Medidas Retributivas (DOCM 67, 04/04/19).


CATALUNYACORRECCIÓ D'ERRADES al Decret 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DOGC 7844, 01/04/19).

Parlament de Catalunya.-ACORD de 20 de març de 2019, sobre el concurs oposició lliure per proveir onze places d'uixer o uixera del Parlament de Catalunya (DOGC 7844, 01/04/19).


EXTREMADURAOrden de 26 de marzo de 2019 por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Cultura e Igualdad (DOE 63, 01/04/19).

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 19 de noviembre de 2018, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019 (DOE 67, 05/04/19).

Servicio Extremeño de Salud.-Corrección de errores de la Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a los Servicios Centrales del Organismo Autónomo (DOE 67, 05/04/19).


GALICIAParlamento de Galicia.-ACUERDO de 20 de marzo de 2019 por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018 (DOG 63, 01/04/19).

DECRETO 33/2019, de 28 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019 (DOG 67, 05/04/19).

DECRETO 34/2019, de 28 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2019 del personal sanitario funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 17/1989, de 23 de octubre, de creación de escalas del personal sanitario al servicio de la Comunidad Autónoma (DOG 67, 05/04/19).


COMUNIDAD DE MADRIDOrden 913/2019, de 26 de marzo, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se aprueban las bases generales por las que se regirán las convocatorias de procesos selectivos de personal laboral de nuevo ingreso al Servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (BOCM 79, 03/04/19).

Orden 880/2019, de 20 de marzo, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Salud Pública, Especialidad de Medicina del Trabajo, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid (BOCM 80, 04/04/19).
Solicitudes hasta el 07/05

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 5 de diciembre de 2018 por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2019 (BOCM 80, 04/04/19).


REGIÓN DE MURCIAOrdenes de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas en la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 75, 01/04/19).
Solicitudes hasta el 02/05

Orden de 28 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 75, 01/04/19).

Orden de 21 de marzo 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Conducción (BORM 77, 03/04/19).

Corrección de errores a la Orden de 9 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo Superior Facultativo, escala Técnica Superior, opción Ingeniería Aeronáutica de la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 77, 03/04/19).

Orden de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Biblioteca de la Administración Pública Regional (BORM 78, 04/04/19).

Orden de 21 de marzo 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas para ingreso en la Administración Pública Regional en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares, opción Pesca y Acuicultura (BORM 79, 05/04/19).


NAVARRALEY FORAL 13/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019 (BON 62, 01/04/19).

RESOLUCIÓN 505/2019, de 25 de febrero, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de treinta y nueve plazas del puesto de trabajo de Oficial Técnico de Sistemas Informáticos, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (BON 62, 01/04/19).
Solicitudes hasta el 02/05


EUSKADIDECRETO 52/2019, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2020 (BOPV 63, 01/04/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839 Fax 965206797
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/