Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 11 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DE L'11 15 DE MARÇ DE 2019

DOGV núm. 8503 - Dilluns, 11 de març de 2019

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 14/2019.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, convocatòria número 15/2019.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, convocatòria número 16/2019.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual se citen a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 0019/2019, del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló, perquè compareguen en la via jurisdiccional.

DOGV núm. 8504 - Dimarts, 12 de març de 2019

DECRET 23/2019, de 22 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

DECRET 26/2019, d'1 de març, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de la concessió d'ajudes, a persones joves altament qualificades, per a la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de forests, A1-17, sector administració especial, torns d'accés lliure i promoció interna, convocatòries 12/2015 i 13/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l'òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'administració, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, sector administració general, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, convocatòria 41/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.


RESOLUCIÓ de 6 de març de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual se substitueix una de les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general, A1-01, sector administració general, convocatòria 31/2016 torn d'accés lliure i convocatòria 32/2016 torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8505 - Dimecres, 13 de març de 2019

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 95/2018, de 30 de novembre de 2018.

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 96/2018, de 30 de novembre de 2018.

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 97/2018, de 30 de novembre de 2018.

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 99/2018, de 30 de novembre de 2018.

RESOLUCIÓ d'11 de març de 2019, del sotssecretari, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 13/2019, de 12 de febrer de 2019.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l?Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (BOE 61, 12/03/19).

ANDALUCÍA

Decreto 406/2019, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía para 2019 (BOJA 47, 11/03/19).

ARAGÓN

ORDEN HAP/182/2019, de 19 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de la Juventud (BOA 48, 11/03/19).

ORDEN HAP/183/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (BOA 48, 11/03/19).

IAAP.-RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2019 (BOA 50, 13/03/19).

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2019, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Veterinarios de Administración Sanitaria (BOA 51, 14/03/19).
Solicitudes hasta el 10/04

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Ayudante de Mantenimiento de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 51, 14/03/19).
Solicitudes hasta el 10/04

ACUERDO de 6 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias de 16 de enero de 2019 en materia de recursos sindicales (BOPA 52, 15/03/19).

ILLES BALEARS

Resolució de la consellera d?Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 per la qual s?aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari de l?àmbit dels serveis generals previstes en les ofertes d?ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l?oferta d?ocupació pública aprovada per acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018 (BOIB 033, 12/03/19).

Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears (BOIB 034, 14/03/19).

CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se convoca proceso selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura con carácter interino de puestos de la categoría profesional de Técnico de Cocina (BOC 51, 13/03/19).
Solicitudes hasta el 02/04

CASTILLA-LA MANCHA

EAR.-Resolución de 04/03/2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca la acción formativa: Curso Propio de Especialización en Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluida dentro del Plan de Formación para el Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2019 (DOCM 49, 11/03/19).

Corrección de errores de la Resolución de 09/08/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se publican los temarios de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2017 (DOCM 50, 12/03/19).

Resoluciones de 07/03/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 51, 13/03/19).

CASTILLA Y LEÓN

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se reconocen las distinciones establecidas en el Decreto 15/1998, de 29 de enero, al personal funcionario de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta para el año 2019 (BOCYL 48, 11/03/19).

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se reconocen distinciones al personal laboral de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta para el año 2019, en virtud de lo establecido en la disposición adicional sexta del vigente Convenio Colectivo (BOCYL 48, 11/03/19).

EXTREMADURA

Orden de 7 de marzo de 2019 por la que se convocan pruebas selectivas para la constitución de listas de espera en varias Categorías del Grupo V de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 49, 12/03/19).
Solicitudes hasta el 26/03

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario adscrito a las Áreas de Salud del Organismo Autónomo (DOE 52, 15/03/19).

GALICIA

ORDEN de 5 de marzo de 2019 por la que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para el ingreso en la categoría 003 del grupo V (ordenanza y otras) de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia (DOG 49, 11/03/19).
Solicitudes hasta el 09/04

ORDEN de 5 de marzo de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en la agrupación profesional de personal funcionario subalterno de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 49, 11/03/19).
Solicitudes hasta el 09/04

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Orden de 5 de marzo de 2019 por la que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para el ingreso en la categoría 003 del grupo V (ordenanza y otras) de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia (DOG 53, 15/03/19).

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Orden de 5 de marzo de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en la agrupación profesional de personal funcionario subalterno de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 53, 15/03/19).

REGIÓN DE MURCIA

Ordenes de 2 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas en la Administración Pública Regional, para la estabilización del empleo temporal (BORM 58, 11/03/19).
Solicitudes hasta el 09/04

Orden de 13 de marzo de 2019, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 63, 16/03/19).

NAVARRA

LEY FORAL 9/2019, de 4 de marzo, de modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente (BON 51, 14/03/19).

LEY FORAL 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral (BON 51, 14/03/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839 Fax 965206797
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/