Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 9 de 2019

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DEL 25 DE FEBRER AL 01 DE MARÇ DE 2019

DOGV núm. 8493 - Dilluns, 25 de febrer de 2019

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 73/2018, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció, de naturalesa funcionarial, d'Administració general, dels cossos C1-01 administratiu i C2-01 auxiliar, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2019, de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, les vacants anunciades per la convocatòria número 103/2018.

DOGV núm. 8494 - Dimarts, 26 de febrer de 2019

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior d'enginyeria de mines, A1-13, sector administració especial, torn d'accés lliure, convocatòria 20/2015, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2015, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 16 d'octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la relació de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'investigadors i investigadores científics, escala científica titular, A1-28-01, sector administració especial, torn d'accés lliure. Convocatòria 26/2015.

DOGV núm. 8495 - Dimecres, 27 de febrer de 2019

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-Oferta d'ocupació pública per a l'any 2018.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2019, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball número 3, director o directora d'Anàlisi i Investigació, anunciat en la convocatòria número 6/2018, de 21 de desembre, de 2018.

DOGV núm. 8496 - Dijous, 28 de febrer de 2019

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses a les proves selectives d'accés a l'escala APF-01-01, subalterna, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/2016, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 8497 - Divendres, 1 de març de 2019

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació d'agents tributaris, cos C1-21, administració especial.
Sol·licituds fins al 15/03

Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA).-Oferta pública d'ocupació de l'any 2016.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Concursos Generalitat Valenciana 2018

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l?Administració de la Generalitat 2018

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, educadors educació especial, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA      Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos (BOE 52, 01/03/19).

ARAGÓN

IAAP.-ORDEN HAP/114/2019, de 19 de febrero, por la que se publica el Plan anual de formación del Instituto Aragonés de Administración Pública para el año 2019 (BOA 39, 26/02/19).

ORDEN HAP/115/2019, de 1 de febrero, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 40, 27/02/19).

PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, de rectificación de error material advertido en la Resolución de 14 de enero de 2019, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la categoría Titulado/a Grado Medio (Educador/a) de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 39, 26/02/19).

ACUERDO de 20 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se rectifica error material en el anexo XIX, apartado 3, del Acuerdo de 22 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2019 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 39, 26/02/19).

ACUERDO de 20 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Negociación de Personal de Justicia sobre régimen retributivo en la situación de incapacidad temporal del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia del Principado de Asturias afiliado a la Mutualidad General Judicial (BOPA 39, 26/02/19).

Servicio de Salud del Principado de Asturias.-Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se dictan instrucciones ante la celebración de elecciones sindicales a las Juntas de Personal y Comités de Empresa del Servicio de Salud del Principado de Asturias (BOPA 41, 28/02/19).

Decreto 11/2019, de 20 de febrero, por el que se sustituye para el año 2020 una de las fiestas de ámbito nacional por el día 8 de septiembre, Día de Asturias (BOPA 42, 01/03/19).

ILLES BALEARS

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l?atenció i els drets de la infància i l?adolescència de les Illes Balears (BOIB 026, 28/02/19).

Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB 027, 02/03/19).

CANARIAS

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Función Pública por la que se señala la fecha, hora y lugar de celebración del sorteo en sesión pública que determinará el orden de actuación de las personas aspirantes en pruebas selectivas para el acceso a la condición de empleado público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y se designa el personal funcionario de carrera ante el que se llevará a cabo dicho sorteo (BOC 038, 25/02/19).

Diputado del Común.-RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2019, por la que se modifica la plantilla orgánica y la Relación de Puestos de Trabajo del Diputado del Común (BOC 038, 25/02/19).

DECRETO-ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (BOC 039, 26/02/19).

CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 1/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias (BOC 040, 27/02/19).

CANTABRIA

Decreto 11/2019, de 21 de febrero, por el que se establece la Estructura Orgánica y se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio (BOC 42, 28/02/19).

Parlamento de Cantabria.-Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 40, de 26 de febrero de 2019, de convocatoria de proceso selectivo para la provisión, por oposición, de dos plazas de funcionario del Cuerpo Administrativo del Parlamento de Cantabria (BOC 43, 01/03/19).

CASTILLA Y LEÓN

Servicio de Salud de Castilla y León.-ORDEN SAN/140/2019, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden SAN/1168/2018, de 22 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Auxiliar Administrativo del Servicio de Salud de Castilla y León (BOCYL 41, 28/02/19).

CATALUNYA

DECRET 43/2019, de 25 de febrer, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda (DOGC 7820, 28/02/19).

EXTREMADURA

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 19 de noviembre de 2018, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019 (DOE 38, 25/02/19).

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2019, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 19 de febrero de 2019, por el que se establecen las directrices para la incorporación de personal, así como la contratación de personal temporal en las entidades del sector público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2019 (DOE 39, 26/02/19).

GALICIA

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 14 de febrero de 2019 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Política Social (DOG 39, 25/02/19).

ORDEN de 20 de febrero de 2019 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso en la escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, del cuerpo de auxiliares de carácter técnico de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 39, 25/02/19).
Solicitudes hasta el 25/03

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Decreto 163/2018, de 13 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Cultura y Turismo (DOG 42, 28/02/19).

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Ley 2/2018, de 26 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019 (DOG 43, 01/03/19).

CORRECCIÓN DE ERRORES.-Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (DOG 43, 01/03/19).

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2019 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 28 de febrero de 2019 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (DOG 43, 01/03/19).

LA RIOJA

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se publica el resultado del sorteo de la letra que presidirá las pruebas selectivas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018 (BOR 25, 27/02/19).
El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por el primero cuyo apellido comience por la letra ?V?, y se continuará sucesivamente por orden alfabético, de conformidad con el sorteo celebrado el día 15 de febrero.

COMUNIDAD DE MADRID

ORDEN 312/2019, de 12 de febrero, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se procede a la ampliación del número de plazas correspondientes a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Subinspección Sanitaria, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2 de la Comunidad de Madrid, convocadas mediante Orden 2082/2018, de 12 de noviembre (BOCM 47, 25/02/19).

ORDEN 318/2019, de 12 de febrero, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Técnicos, Escala de Arquitectura Técnica, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid (BOCM 48, 26/02/19).
Solicitudes hasta el 27/03

CORRECCION de errores de la Orden 312/2019, de 12 de febrero, de la Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se procede a la ampliación del número de plazas correspondientes a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Subinspección Sanitaria, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A2, de la Comunidad de Madrid, convocadas mediante Orden 2082/2018, de 12 de noviembre (BOCM 49, 27/02/19).

REGIÓN DE MURCIA

Decreto del Presidente 2/2019, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto n.º 2/2018, de 20 de abril, de Reorganización de la Administración Regional (BORM 49, 28/02/19).

Decreto 21/2019, de 28 de febrero, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Transparencia y Participación (BORM 50, 01/03/19).

NAVARRA

LEY FORAL 7/2019, de 18 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra (BON 39, 26/02/19).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839 Fax 965206797
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/