Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 23 de 2022

  informa


Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 23 de 2022

DOGV núm. 9355 - Dilluns, 6 de juny de 2022


RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 59/2022, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, dels cossos A1-21 superior tècnic d'administració cultural i A2-15 superior de gestió en administració cultural, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de correcció d'errades de la Resolució de 24 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació en llocs de treball adscrits al cos tècnic de gestió en interpretació de la llengua de signes (B-07), convocatòria 495/22.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de metges i metgesses forenses de l'Administració de justícia de la Comunitat Valenciana.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat a la borsa d'ocupació extraordinària constituïda del lloc de tècnic o tècnica superiors jurídics.

Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2022 de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de les borses de treball temporal per a la contractació laboral temporal en diverses categories en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, i se'n fa pública la convocatòria.

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2022, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 48/2022, d'1 d'abril de 2022.


DOGV núm. 9356 - Dimarts, 7 de juny de 2022


ORDRE 5/2022, d'1 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica l'Ordre 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de desplegament del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 80/2022.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 82/2022.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 83/2022.

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, convocatòria número 87/2022.

DOGV núm. 9357 - Dimecres, 8 de juny de 2022


RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 77/2022.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 78/2022.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), convocatòria número 81/2022.

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat A2-30, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat, en execució de la Sentència 497/2021, de 25 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 138/2018, pertanyents a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de cuina, APF-05-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 2 de juliol de 2022, a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d'accés, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 139/2018, pertanyents a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, escala ajudant de cuina, APF-05-02, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 152/2018, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A2-02, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 3 de juliol de 2022, a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 153/2018, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A2-02, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 3 de juliol de 2022, a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 158/2018 pertanyents al cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20 torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 3 de juliol de 2022, a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 159/2018, pertanyents al cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, torn de promoció interna corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 3 de juliol de 2022, a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 173/2018, pertanyents al cos superior de gestió en administració cultural, A2-15, torn lliure general corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 3 de juliol de 2022, a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 174/2018, pertanyents al cos superior de gestió en administració cultural, A2-15, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 3 de juliol de 2022, a les 11.00 hores

RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública por la qual es detrau de la convocatòria 70/2022 de lliure designació, en la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, el lloc 28932.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ 461/2022, de 26 de maig, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc número 40, cap de l'Equip de Suport Administratiu i Jurídic, de la relació de llocs de treball d'aquesta agència, per funcionari o funcionària de carrera de les diferents administracions públiques.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ 479/2022, de 31 de maig, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal del llocnúmero 21, cap de la Secció d'Investigació I, de la relació de llocs de treball d'aquesta agència, per funcionari o funcionària de carrera de les diferents administracions públiques.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ 481, d'1 de juny de 2022, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es resol el concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 23 d'aquesta agència, tècnic o tècnica superior de gestió administrativa.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral indefinit, un lloc d'oficial de sistemes, en torn lliure i pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de l'entitat de 2018.

Sindicatura de Comptes.-ACORD de 25 de maig de 2022, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es publica la relació definitiva amb l'aspirant que ha superat el concurs oposició convocat per a cobrir, mitjançant torn de promoció interna, una plaça d'administratiu de gestió informàtica, subgrup C1, sector administració general. Convocatòria 06/2019.

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es proveeixen els llocs de treball anunciats per la convocatòria 22/2022, de 28 de febrer de 2022.

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic i president de l'Agència Tributària Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 42/2022.

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destins als qui han superat les proves selectives de accés al cos d'especialistes en comunicacions i emergències de l'administració de la Generalitat, C1-11, sector administració especial, convocatòria 6/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs-oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2022

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera els qui han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en comunicacions i emergències de l'Administració de la Generalitat, C1-11, sector administració especial, convocatòria 6/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

ORDRE 4/2022, d'1 de juny, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a l'any 2022 de les ajudes a persones joves altament qualificades, per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'Administració de justícia, al cos de metges forenses i al cos de gestió processal i administrativa.

Extracte de l'Ordre 4/2022, d'1 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a l'any 2022 de les ajudes a persones joves altament qualificades, per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la Carrera Judicial i Fiscal, al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, al Cos de Mèdics Forenses i al Cos de Gestió Processal i Administrativa.


DOGV núm. 9358 - Dijous, 9 de juny de 2022


Acadèmia Valenciana de la Llengua.-RESOLUCIÓ de 6 de juny del 2022, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord de 3 de juny del 2022, del Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es complix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ 483/2022, de 2 de juny, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca el concurs específic per a la provisió dels llocs de treball número 21, 22, 48 i 49, subgrup professional A1/A2, i el lloc número 47, subgrup professional A1, d'aquesta agència, oberts a personal funcionari de totes les administracions públiques.

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2022, de la Direcció General de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual s'atorguen destinació a les persones funcionàries del cos d'auxili judicial de l'Administració de justícia (torn lliure) que van superar les proves selectives convocades per l'Ordre JUS/60/2020, de 15 de gener, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.


DOGV núm. 9359 - Divendres, 10 de juny de 2022


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de maig de 2022, de la gerent de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències, pel qual s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, s'adapta l'oferta d'ocupació pública de 2020 i es publica l'oferta d'ocupació pública de 2021 per al personal de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències, aprovades i pendents de convocatòria.

Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, per la qual s'acorda donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d'ocupació per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superiors de documentació sanitària en la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Referència 65/2022.

Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, per la qual s'acorda donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d'ocupació per a la contractació d'un coordinador o coordinadora de l'àrea d'assajos clínics en la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Referència 66/2022.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2022

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2022

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2022 (extraordinaria)

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2022


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


Real Decreto 444/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 634/2021, de 26 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno (BOE 136, 08/06/22).

Real Decreto 426/2022, de 7 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (BOE 136, 08/06/22).

ANDALUCÍA


Decreto 92/2022, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General de la Junta de Andalucía (BOJA 106, 06/06/22).

ARAGÓN


CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de abril de 2022, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la estabilización de empleo temporal, para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Auxiliar Administrativa, y se señala fecha y lugares de celebración (BOA 111, 10/06/22).

ILLES BALEARS


Correcció de l’errata advertida en la publicació de l’edicte 4568 (BOIB 70 de data 31-05-2022) referit al “Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 13 de maig de 2022 relatiu a la modificació del Pacte de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears" (BOIB 074, 07/06/22).

CASTILLA Y LEÓN


ORDENES de 1 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre y promoción interna, en la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 111, 10/06/22).
Solicitudes hasta el 08/07

CATALUNYA


DECRET 110/2022, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Cultura (DOGC 8685, 09/06/22).

EUSKADI


Agencia Vasca de Protección de Datos.-RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, de la Directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público excepcional de consolidación, correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (BOPV 112, 10/06/22).

EXTREMADURA


Orden de 1 de junio de 2022 por la que se modifican puntualmente las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes (DOE 109, 08/06/22).

GALICIA


CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 31 de mayo de 2021 por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso, polos turnos de acceso libre y de promoción interna, en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas (DOG 107, 06/06/22).

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados, convocado mediante la Resolución de 15 de abril de 2021, publicada en el Diario Oficial de Galicia número 76, de 23 de abril, por la que se declara a las personas aspirantes exentas de la realización del tercer ejercicio y se hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del cuarto ejercicio (DOG 108, 07/06/22).

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2022, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de seguridad y salud en el trabajo, especialidades de seguridad en el trabajo, de higiene industrial y de ergonomía y psicosociología aplicada, convocado mediante la Orden de 28 de febrero de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 44, de 4 de marzo), por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 109, 08/06/22).

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2022, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala técnica de seguridad y salud en el trabajo, especialidades de seguridad en el trabajo y de higiene industrial, convocado mediante la Orden de 28 de febrero de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 44, de 4 de marzo), por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 109, 08/06/22).

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo superior de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, escala superior de salud laboral, subgrupo A1, convocado por Orden de 28 de febrero de 2019, por la que se hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 109, 08/06/22).

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2022, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, escala técnica de salud laboral, subgrupo A2, convocado por Orden de 28 de febrero de 2019 por la que se hacen públicos la fecha, la hora y el lugar de realización del primer ejercicio del proceso selectivo (DOG 109, 08/06/22).

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 25 de mayo de 2022 por la que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades (DOG 111, 10/06/22).

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 25 de mayo de 2022 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda (DOG 111, 10/06/22).

LA RIOJA


Decreto 32/2022, de 8 de junio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 22 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 110, 10/06/22).

COMUNIDAD DE MADRID


Asamblea de Madrid.-Resoluciones de 3 de junio de 2022, de la Presidencia de la Asamblea de Madrid, por la que se aprueban las convocatorias para cubrir puestos en la Asamblea de Madrid), así como las bases que han de regir dichas convocatorias (BOCM 137, 10/06/22).
Solicitudes hasta el 08/07

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 27 de mayo de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 130, 07/06/22).

Orden de 7 de junio de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 132, 10/06/22).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/