Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 20 de 2020

  informa


RESUM DEL DOGV: SETMANA DE L'11 AL 15 DE MAIG DE 2020

DOGV núm. 8808 - Dilluns, 11 de maig de 2020


RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'ajorna la presa de possessió del concurs general número 21/2019, per a la provisió de llocs de treball amb rang de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior tècnic d'administració general i A2-01 superior de gestió d'administració general, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l'activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la Covid-19.


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2020

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2019

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Oferta Ocupació Pública de 2015

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

DECRET 96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d'absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2019

Avantprojecte de Llei de la Generalitat, de la Funció Pública ValencianaBorses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ANDALUCÍA


Parlamento de Andalucía.-Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, con adición del artículo 90 bis, sobre el voto delegado (BOJA 91, 14/05/20).

ARAGÓN


ORDEN HAP/368/2020, de 29 de abril, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales (BOA 92, 12/05/20).

ORDEN HAP/374/2020, de 29 de abril, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales (BOA 94, 14/05/20).

ORDEN HAP/375/2020, de 4 de mayo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda (BOA 94, 14/05/20).

EXTREMADURA


RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020 (DOE 89, 11/05/20).

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020 (DOE 92, 14/05/20).

COMUNIDAD DE MADRID


DECRETO 35/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid (BOCM 115, 14/05/20).

REGIÓN DE MURCIA


Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla trasladando en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 29 de mayo de 2020 al 9 de octubre de 2020 (BORM 111, 15/05/20).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/