Resum del DOGV - setmana 18 de 2024

  informa


Resum del DOGV - setmana 18 de 2024

DOGV núm. 9838 - Dilluns, 29 d'abril de 2024


ORDRE 9/2024, de 25 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es desplega el Decret 136/2023, de 10 d'agost, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos de servicis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d'electricitat, C2-03-05, sector administració especial, convocatòria 30/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 154/2021, pertanyents al cos especialistes en pesca marítima de l'Administració de la Generalitat, C1-07, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 22 de maig de 2024, a les 16.00 hores

RESOLUCIÓ de 3 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es proveïx, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 5/2024, de 17 de gener de 2024 (DOGV 9773, 24.01.2024).

RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2024, del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es proveïxen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball de Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació anunciats per la convocatòria 12/2024, de 7 de febrer de 2024.

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2024, del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball vacant 27829 anunciat per la convocatòria 35/2024, Resolució de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública (DOGV 9785, 09.02.2024).


RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es proveïx, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 62/2024, de 26 de març de 2024 (DOGV 9818, 28.03.2024).

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 10 d'abril de 2024, del president i el secretari de l'òrgan tècnic de selecció, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 102, director o directora de Seguretat, corresponent al procés d'estabilització previst en article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2022. Convocatòria 8/2022.

DOGV núm. 9839 - Dimarts, 30 d'abril de 2024


Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ número 391/2024, de 16 d'abril, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 10, cap de Servei de Prevenció, i s'aproven les bases que regixen la convocatòria LD 4/2024.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 d'abril de 2024, del president i del secretari de l'òrgan tècnic de selecció, per la qual es publica el llistat provisional de persones admeses i excloses per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 102, director o directora de seguretat, corresponent al procés d'estabilització previst en article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2022. Convocatòria 8/2022.

Institut Valencià de Serveis Socials.-RESOLUCIÓ de 16 d'abril de 2024, de la directora general de l'Institut Valencià de Servicis Socials, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits de diverses categories.

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 3/2022, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració general de l'Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 4/2022, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos administratiu, C1-01, corresponent a les ofertes d'ocupació pública d'estabilització de 2017 i 2018, per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes en educació especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 57/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 58/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 8 de maig de 2024.

RESOLUCIÓ de 25 de abril de 2024, de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomenen personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes en educació especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 57/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual, en estimació de recursos de reposició, es modifica l'adjudicació de la Resolució de 7 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 51/2023, per a la provisió de llocs de treball de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, d'administració general, dels cossos A1-01 superior d'administració i A2-01 de gestió, de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 98/2023, per a la provisió de llocs de treball de direcció de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-05, especialistes en l'administració del medi ambient, de l'Administració de la Generalitat.
L’acte de presa de possessió es realitzarà de manera telemàtica el dia 6 de maig de 2024.


DOGV núm. 9840 - Dijous, 2 de maig de 2024


Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2024, de la gerenta de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al lloc de treball de l'IVAM número 77, tècnic o tècnica d'atenció al públic, amb classificació A20 E040, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 22/2021.

Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 17 d'abril de 2024, de la gerenta de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries, del lloc número 77, tècnic o tècnica d'atenció al públic, amb classificació A20 E040, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 22/2021.

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia i Interior, convocatòria número 74/2024.

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), convocatòria número 75/2024.

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, convocatòria número 76/2024.

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, convocatòria número 77/2024.

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 78/2024.

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 79/2024.

DOGV núm. 9841 - Divendres, 3 de maig de 2024


Institut Valencià de Cultura.-RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2024, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista definitiva de persones admeses i excloses, es designen les persones integrants de l'òrgan tècnic de selecció i s'establix la data, hora i lloc de realització de la totalitat d'exercicis del procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 256 de l'IVC, administratiu o administrativa de gestió, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2020 de l'esmentada entitat. Convocatòria 4/2023.

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 162/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 13 de maig de 2024.

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 162/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 159/2021, pertanyents al cos de serveis auxiliars generals de l'Administració de la Generalitat, escala conducció de vehicles d'alts càrrecs, C2-02-01, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de maig de 2024, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 161/2021, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, C2-03, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 25 de maig de 2024, a les 16.30 hores

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2024, del conseller de Sanitat, per la qual es proveeix el lloc de treball núm. 18983, anunciat en la convocatòria 16/2024, de 7 de febrer de 2024 (DOGV 9787, 13.02.2024).

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2024, del conseller de Sanitat, per la qual es proveeix el lloc de treball número 13524, anunciat en la convocatòria 21/2024, de 7 de febrer de 2024 (DOGV 9788, 14.02.2024).


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Convocatòries OPE 2021

Convocatòries OPE 2022

Convocatòries OPE 2023

Concursos Generalitat Valenciana 2023

Concursos Generalitat Valenciana 2024

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2024

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2024

Oferta Ocupació Pública de 2023

Oferta Ocupació Pública de 2021

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de permisos i llicències de 2024


Borses EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA 


03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703

www.stas.intersindical.org