Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 46 de 2022

  informa


Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 46 de 2022

DOGV núm. 9469 - Dilluns, 14 de novembre de 2022


RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de control analític i seguretat agroalimentària A2-31, sector administració especial, convocatòria 99/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a la oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de telecomunicacions A1-14, sector administració especial, convocatòria 89/2018, torn lliure general i convocatòria 90/2018 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2022, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es proveeixen els llocs de treball anunciats per la convocatòria 114/2022, de 7 de setembre de 2022.

RESOLUCIÓ de 7 novembre de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball números 18983 i 29622, anunciats en la convocatòria 112/2022, de 7 de setembre de 2022.

Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2022, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d'Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), per la qual es fa pública la relació de llocs de treball (RLT) de l'IIS La Fe per a l'exercici 2022.

Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2022, de la directora gerent de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d'Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública de l'IIS La Fe per a l'any 2022.

DOGV núm. 9470 - Dimarts, 15 de novembre de 2022


ORDRE 30/2022, de 14 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoca el procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places previstes en l'annex I del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'adapten les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per al personal de l'administració de la Generalitat, aprovades i pendents de convocatòria, i s'executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

DOGV núm. 9472 - Dijous, 17 de novembre de 2022


Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ de 14 de noviembre de 2022, del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés i es fan públiques la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici per a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral número 100, tècnic o tècnica d'activitats culturals, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 14/2021.

DOGV núm. 9473 - Divendres, 18 de novembre de 2022


Institut Valencià d'Art Modern, IVAM.-RESOLUCIÓ del gerent de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, es fa pública la composició de l'òrgan tècnic de selecció i la data de celebració del primer exercici, a les proves selectives d'accés al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l'IVAM de naturalesa laboral, número 76, cap d'Activitats Culturals, corresponent al torn lliure de l'oferta d'ocupació pública de l'IVAM de 2018, convocatòria 13/2021.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Convocatòries OPE 2022

Concursos Generalitat Valenciana 2022

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2022

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2022 (extraordinaria)

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2022


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA Comunitats Autònomes

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Decreto 69/2022, de 4 de noviembre, de segunda modificación del Decreto 39/2020, de 2 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial (BOPA 221, 17/11/22).

ILLES BALEARS


Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2022 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 147, 15/11/22).

Acord del Consell de Govern de 14 de novembre de 2022 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 17 d’abril de 2015 en relació amb les despeses de personal corresponents al complement de productivitat i a les gratificacions al personal funcionari docent al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears inclosos en l’àmbit d’aplicació del Decret 85/1990 (BOIB 147, 15/11/22).

CASTILLA-LA MANCHA


Resolución de 14/11/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de Desarrollo Sostenible (DOCM 221, 17/11/22).

CASTILLA Y LEÓN


LEY 1/2022, de 27 de octubre, de modificación de la Ley 7/1987, de 8 de mayo, por la que se regula el procedimiento de designación de senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 219, 14/11/22).

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Superiores (Industriales) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Orden PRE/350/2022, de 12 de abril y se fija la fecha para la realización del primer ejercicio (BOCYL 221, 16/11/22).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 3 de noviembre de 2022 por el que se aprueba el Acuerdo de 28 de octubre de 2022 entre la Xunta de Galicia y las organizaciones sindicales SPJ-USO, STAJ, AXG-CUT, UGT, CIG y CC.OO. para el desarrollo del sistema transitorio de reconocimiento de la progresión en la trayectoria profesional del personal al servicio de la Administración de justicia (DOG 219, 17/11/22).

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 17 de noviembre de 2022, por el que se aprueba el Acuerdo de 14 de noviembre de 2022 entre la Xunta de Galicia y las organizaciones sindicales por el que se convoca el procedimiento de acceso a los grados I y II del sistema transitorio extraordinario de reconocimiento de la progresión en la trayectoria profesional para el personal al servicio de la Administración de justicia (DOG 220, 18/11/22).

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, del tribunal designado para juzgar el proceso selectivo para el ingreso en el cuerpo superior de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de seguridad y salud en el trabajo, especialidades de seguridad en el trabajo, de higiene industrial y de ergonomía y psicosociología aplicada, convocado por Orden de 28 de febrero de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 44, de 4 de marzo), por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del segundo ejercicio del proceso selectivo (DOG 220, 18/11/22).

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 11 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas en la Administración Pública Regional (BORM 266, 17/11/22).
Solicitudes hasta el 19/12

Ley 7/2022, de 3 de noviembre, de modificación de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 268, 19/11/22).

Ley 8/2022, de 17 de noviembre, de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022 (BORM 268, 19/11/22).

Corrección de errores a la Orden de 17 de octubre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Interventores y Auditores de la Región de Murcia (BORM 268, 19/11/22).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/