Funcionaritzacio 2018

DOGV 8852 data 08/07/20

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera de la Generalitat, del cos C1-01, administratiu o administrativa de l'Administració de la Generalitat, les persones que han superat les proves selectives d'accés als cossos C1-01, administratiu o administrativa; C1-03, especialistes en Educació Especial; C1-04, especialistes en Educació Infantil, i C1-12, especialistes en atenció sociosanitària, corresponents a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8852 data 08/07/20

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adscriu en els seus llocs les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, dels cossos C1-01, administratiu o administrativa; C1-03, especialistes en Educació Especial; C1-04, especialistes en Educació Infantil, i C1-12, especialistes en atenció sociosanitària, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el 15 de juliol de 2020, a les 10:00 hores

PDF

DOGV 8852 data 08/07/20

RESOLUCIÓ de 3 de juliol de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera de la Generalitat, del cos C2-01, auxiliar de l'Administració de la Generalitat, escales C2-01-01, auxiliar de gestió, i C2-01-02, auxiliar de serveis, les persones que ha superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8852 data 08/07/20

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adscriu en els seus llocs les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, dels cossos C2-01, cos auxiliar de l'Administració, escala auxiliar de gestió, i C2-01-02, cos auxiliar de l'Administració, escala auxiliar de serveis, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió, tindrà lloc el 15 de juliol de 2020, a les 11:00 hores.

PDF

DOGV 8755 data 05/03/20

RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2020, per la qual es modifica la Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adscriu en els seus llocs les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què fan referència la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/16, de les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilants, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8725 data 24/01/20

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2020, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adscriuen en els seus llocs les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, de les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala de subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala de vigilants, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat. L'acte de presa de possessió tindrà lloc el 27 de gener de 2020, a les 10:00 hores

PDF

DOGV 8725 data 24/01/20

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2020, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública per la qual es nomena personal funcionari de carrera de la Generalitat, de les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala de subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala de vigilants, les persones que han superat el procés de promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2016, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8698 data 16/12/19

RESOLUCIÓ d’11 de desembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a les agrupacions professionals funcionarials APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8559 data 30/05/19

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’estableix la data, lloc i hora de celebració del primer i únic exercici corresponent a les proves selectives d’accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subaltern o subalterna, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilants, convocades per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici únic tindrà lloc el dia 21 de juny de 2019, a les 16:00 hores

PDF

DOGV 8482 data 08/02/19

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals; escala subalterna, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilants. Convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8473 data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designen vocals titular i suplent de l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8452 data 27/12/18

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés de la convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat: cos APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns; i cos APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant.
La realització d’exercici únic tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

PDF

DOGV 8424 data 15/11/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat. Convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8407 data 22/10/18

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la que es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8403 data 16/10/18

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés als cossos següents: APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant, per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8340 data 17/07/18

ORDRE 17/2018, de 10 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l’ordre 10/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals. Escala subalterns, i APF-01-03, serveis auxiliars generals. Escala vigilant. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 14/08

PDF

DOGV 8303 data 25/05/18

ORDRE 10/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a les següents agrupacions professionals funcionarials: APF-01-01, serveis auxiliars generals, escala subalterns; i APF-01-03, serveis auxiliars generals, escala vigilant. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 39/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/06

PDF

DOGV 8684 data 25/11/19

RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés als cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de serveis. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8501 data 07/03/19

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es convoca les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici de les convocatòries 36/2016, 37/2016 i 38/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 d’abril de 2019, a les 11:30 hores

PDF

DOGV 8482 data 08/02/19

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés als següents cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de serveis. Convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8473 data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designen vocals titular i suplent de l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8452 data 27/12/18

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés de la convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat: cos C2-01-01, auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió; i cos C2-01-02, auxiliar de l’administració, escala auxiliar de serveis.
La realització d’exercici únic tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

PDF

DOGV 8424 data 15/11/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat. Convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8407 data 22/10/18

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la que es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8403 data 16/10/18

RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés als cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de serveis, per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8340 data 17/07/18

ORDRE 16/2018, de 10 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l’Ordre 9/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: C2-01-01 cos auxiliar de l’administració. Escala auxiliar de gestió; C2-01-02 cos auxiliar de l’administració. Escala auxiliar de serveis. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 14/08

PDF

DOGV 8303 data 25/05/18

ORDRE 9/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: C2-01-01, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de gestió; C2-01-02, cos auxiliar de l’administració, escala auxiliar de serveis. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 38/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/06

PDF

DOGV 8675 data 12/11/19

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés als cossos C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d’especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d’especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d’especialistes en atenció sociosanitària, corresponents a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8501 data 07/03/19

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es convoca les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici de les convocatòries 36/2016, 37/2016 i 38/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 d’abril de 2019, a les 11:30 hores

PDF

DOGV 8482 data 08/02/19

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés als següents cossos: C1-01, cos administratiu; C1-03, cos d’especialistes en Educació Especial; C1-04, cos d’especialistes en Educació Infantil; C1-12, cos d’especialistes en atenció sociosanitària. Convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8473 data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designen vocals titular i suplent de l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8452 data 27/12/18

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés de la convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat: cos C1-01, administratiu, cos C1-03, especialistes en Educació Especial, cos C1-04, especialistes en Educació Infantil, cos C1-12, especialistes en atenció sociosanitària.
La realització d’exercici únic tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

PDF

DOGV 8424 data 15/11/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat. Convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8407 data 22/10/18

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la que es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8403 data 16/10/18

RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d’especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d’especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d’especialistes en atenció sociosanitària, per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8340 data 17/07/18

ORDRE 15/2018, de 10 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l’Ordre 8/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d’especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d’especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d’especialistes en atenció sociosanitària. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 14/08

PDF

DOGV 8303 data 25/05/18

ORDRE 8/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: C1-01 cos administratiu, C1-03 cos d’especialistes en Educació Especial, C1-04 cos d’especialistes en Educació Infantil, C1-12 cos d’especialistes en atenció sociosanitària. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 37/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/06

PDF

DOGV 8675 data 12/11/19

RESOLUCIÓ de 6 de novembre de 2019, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés als cossos següents: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració, i A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8501 data 07/03/19

RESOLUCIÓ de 4 de març de 2019, de la directora general de Funció Pública, per la qual es convoca les persones aspirants admeses a la realització de l’exercici de les convocatòries 36/2016, 37/2016 i 38/2016, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 4 d’abril de 2019, a les 11:30 hores

PDF

DOGV 8482 data 08/02/19

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es deixa sense efecte la data de celebració de l’exercici únic de les proves selectives d’accés als següents cossos: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social. Convocatòria 36/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8473 data 28/01/19

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2019, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designen vocals titular i suplent de l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8452 data 27/12/18

RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés de la convocatòria 36/2016 corresponent a l’oferta pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat:: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social.
La realització d’exercici únic tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2019, a les 10:00 hores

PDF

DOGV 8424 data 15/11/18

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat. Convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8407 data 22/10/18

RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2018, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la que es designa l’òrgan tècnic de selecció dels processos de promoció interna específics per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix de la Generalitat, convocatòries 36/2016, 37/2016, 38/2016 i 39/2016.

PDF

DOGV 8403 data 16/10/18

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d’accés als cossos següents: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social, per promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/216, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.

PDF

DOGV 8340 data 17/07/18

ORDRE 14/2018, de 10 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es modifica l’Ordre 7/2018, de 4 d’abril, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: A2-03 cos superior gestió de promoció lingüística, A2-14 cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola, A2-15 superior gestió d’administració cultural, A2-16-01 superior gestió d’acció social. Escala acció social i administració; A2-16-03 superior gestió d’acció social. Escala treball social. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la DA 2a i DT 5a de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/2016, corresponent a l’OOP de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 14/08

PDF

DOGV 8303 data 25/05/18

ORDRE 7/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés als cossos següents: A2-03, cos superior gestió de promoció lingüística; A2-14, cos superior gestió d’enginyeria tècnica agrícola; A2-15, superior gestió d’administració cultural; A2-16-01, superior gestió d’acció social, escala acció social i administració; A2-16-03, superior gestió d’acció social, escala treball social. Corresponen a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereix la disposició addicional segona i disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, convocatòria 36/2016, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
Sol·licituds fins al 22/06

PDF