Resum del DOGV - setmana 19 de 2024

  informa


Resum del DOGV - setmana 19 de 2024

DOGV núm. 9842 - Dilluns, 6 de maig de 2024


RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la Comissió de Seguiment de les Borses d'Ocupació Temporal.

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la relació definitiva de persones aspirants aprovades corresponent a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, escala orientador laboral d'ocupació A2-01-01, sector administració general, convocatòria 133/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de administració cultural de l'Administració de la Generalitat, A1-21, sector administració especial, convocatòria 171/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 172/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 13 de maig de 2024.

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'administració cultural de l'Administració de la Generalitat, A1-21, sector administració especial, convocatòria 171/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 172/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fontaneria, C2-03-07, sector administració especial, convocatòria 177/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al cos de servicis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de lampisteria, C2-03-07, sector administració especial, convocatòria 178/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 5/2022, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A1-06, sector administració especial, convocatòria 6/2022, promoció in-terna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen les destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 13/2022, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 13 de maig de 2024.

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos d'especialistes en l'administració del medi ambient de l'Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 13/2022, torn lliure general, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 13 de maig de 2024.

RESOLUCIÓ de 30 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l'Administració de la Generalitat, escala investigació i experimentació agrària A2-14-02, sector administració especial, convocatòria 16/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


DOGV núm. 9843 - Dimarts, 7 de maig de 2024


RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 162/2021, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fusteria, C2-03-03, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l’exercici, tindrà lloc el pròxim dia 29 de maig de 2024, a les 16.00 hores

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, per la qual es modifica la Resolució de 19 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, servicis de suport generals de l'Administració de la Generalitat, escala subalterns, APF-01-01, convocatòria 71/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 72/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l'Administració de la Generalitat.

DOGV núm. 9844 - Dimecres, 8 de maig de 2024


RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes en educació especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 22/2019, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 29 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al cos especialistes en educació especial de l'Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 23/2019, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic en acció social i administració de serveis socials de l'Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/2019, torn lliure general, i convocatòria 29/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 13 de maig de 2024.

RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 61/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos A2-02-13 tècnic o tècnica facultatius d'administració cultural de la Generalitat.

DOGV núm. 9845 - Dijous, 9 de maig de 2024


RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars generals de l'Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, sector administració general, convocatòria 164/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic, el dia 16 de maig de 2024, a les 10.30 hores

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic en acció social i administració de servicis socials de l'Administració de la Generalitat, A1-19, sector administració especial, convocatòria 28/2019, torn lliure general, i convocatòria 29/2019, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA).-RESOLUCIÓ de 4 de març de 2024, del Director General, sobre la relació de llocs de treball de l'exercici 2020.

ACORD de 7 de maig de 2024, del Consell, pel qual es ratifica l'Acord de 25 d'abril de 2024, de la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatutari i laboral (MGN I).

DOGV núm. 9846 - Divendres, 10 de maig de 2024


Acadèmia Valenciana de la Llengua.-RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2024, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs 1/2024 d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, tècnic superior informàtic, sector administració especial, grup A1.

Acadèmia Valenciana de la Llengua.-RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2024, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs 2/2024 d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, tècnic mitjà lingüístic, sector administració especial, grup A2 (concurs 2/2024).

Acadèmia Valenciana de la Llengua.-RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2024, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs 3/2024 d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, auxiliar de gestió, sector administració general, grup C2.

Acadèmia Valenciana de la Llengua.-RESOLUCIÓ de 8 de maig del 2024, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es declara deserta la convocatòria del concurs 4/2024 d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, auxiliar de gestió, sector administració general, grup C2.

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 13/2023, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d'electrònica, C2-03-06, sector administració especial, convocatòria 31/2019, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos serveis auxiliars de manteniment de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, convocatòria 142/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 158/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala d'educació especial, C1-04-03, cos especial, convocatòria 37/2023, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en fisioteràpia de l'Administració de la Generalitat, A2-20, sector administració especial, convocatòria 159/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 169/2021, pertanyents al cos de serveis auxiliars d'agricultura, pesca i medi ambient de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de laboratori, C2-07-01, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 1 de juny de 2024, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració de l'exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 171/2021, pertanyents al cos serveis auxiliars d'investigació científica de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar d'investigació de laboratori, C2-09-02, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització de l'exercici, tindrà lloc el pròxim dia 1 de juny de 2024, a les 16.30 hores

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 18/2022, torn lliure general i convocatòria 19/2022, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 20 de maig de 2024.

RESOLUCIÓ 6 de maig de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera els qui han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'arquitectura de l'Administració de la Generalitat, A1-18, sector administració especial, convocatòria 18/2022, torn lliure general i convocatòria 19/2022, promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 25 d'abril de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es proveïx, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria 41/2024 de 5 de març de 2024 (DOGV 9805; 08.03.2024).

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 12 d'abril 2024, de la secretària general de l'Agència Valenciana de la Innovació, per la qual es proveïxen, pel sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en la convocatòria 43/2024, de 5 de març de 2024.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual se cita a termini les persones interessades en el procediment abreujat número 000239/2023 del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València a comparéixer en la via jurisdiccional.


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Convocatòries OPE 2021

Convocatòries OPE 2022

Convocatòries OPE 2023

Concursos Generalitat Valenciana 2023

Concursos Generalitat Valenciana 2024

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2024

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2024

Oferta Ocupació Pública de 2023

Oferta Ocupació Pública de 2021

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de permisos i llicències de 2024


Borses EDUCACIÓ, UNIVERSITATS I OCUPACIÓ: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA 


03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703

www.stas.intersindical.org