Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 24 de 2022

  informa


Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 24 de 2022

DOGV núm. 9360 - Dilluns, 13 de juny de 2022


RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual se substitueix una de les persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos C2-02-02, convocatòries 164/2018 i 165/2018.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 153/2018, pertanyents al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, A2-02, torn de promoció interna, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió de tributs de l'Administració de la Generalitat A2-30, sector administració especial, torn d'accés lliure i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 2/2016, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2016 per al personal de l'Administració de la Generalitat, en execució de la Sentència 497/2021, de 25 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Sindicatura de Comptes.-RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022, del síndic major, per la qual es declara desert el procediment pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 113, de tècnic o tècnica de gestió de personal i nòmines, subgrup A2. (Convocatòria P/02/2022).


DOGV núm. 9361 - Dimarts, 14 de juny de 2022


RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, en llocs de treball adscrits al cos B-02 tècnic o tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació de l'administració de la Generalitat, convocatòria 528/22.
Sol·licituds fins al 29/06

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2022, del sotssecretari de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, les vacants anunciades per la convocatòria número 39/2022, de 4 d'abril.

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeix el lloc de treball número 30404, anunciat en la convocatòria 49/2022, de 4 d'abril de 2022.

DOGV núm. 9362 - Dimecres, 15 de juny de 2022


RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa d'ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d'ocupació, en llocs de treball adscrits al cos superior d'administració (A1-01) i a l'agrupació de llocs de treball APT-01-01-03, de fons europeus de l'administració de la Generalitat, convocatòria 548/22.
Sol·licituds fins al 30/06

Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2022 (REF. núm. 68/2022) de la directora gerent per la qual s'acorda donar publicitat a les bases de la convocatòria pública d'ocupació per a la contractació d'un lloc de responsable de compres i infraestructures en la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana.

Sindicatura de Comptes.-RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, del Síndic Major, per la qual s'ordena publicar l'Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana de data 1 de juny de 2022, pel qual es convoca concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 113, de tècnic/a de gestió de personal i nòmines, subgrup A2 (Convocatòria P/03/2022).


DOGV núm. 9363 - Dijous, 16 de juny de 2022


RESOLUCIÓ de 8 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial anunciats en la convocatòria número 50/2022, de 4 d'abril de 2022.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de Modernització i Relacions amb l'Administració de Justícia, per la qual es convoca la constitució de borses de treball per a la provisió temporal de llocs dels cossos de mèdics forenses de l'Administració de justícia de la Comunitat Valenciana.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (trompeta), en torn lliure i mitjançant el sistema d'oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de l'entitat de 2019 i 2020.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2022, del director general de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia, a través de la qual es dona publicitat a l'Acord del 17 de maig de 2022, de la Comissió Executiva de l'entitat, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022.

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars d'infraestructures i transports, escala auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques C2-04-01, sector administració especial, convocatòria 115/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2022

RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos de serveis auxiliars d'infraestructures i transports, escala auxiliar de supervisió i vigilància d'obres públiques C2-04-01, sector administració especial, convocatòria 115/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


DOGV núm. 9364 - Divendres, 17 de juny de 2022


ORDRE 7/2022, de 15 de juny, de modificació de l'Ordre 8/2021, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es desplega el Decret 176/2020, de 30 d'octubre, del Consell.

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, del director general de Funció Pública, per la qual s'eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d'accés, i es fa pública la data de celebració del primer exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 184/2018, pertanyents al cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per a personal de l'Administració de la Generalitat.
La realització del primer exercici, tindrà lloc el pròxim dia 14 de juliol de 2022, a les 10.00 hores

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 47/2022, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d'administració especial, del cos C1-04 especialistes d'atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d'infermeria, escala C1-04-03 educació especial, de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de juliol de 2022

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (violoncel), en torn lliure i mitjançant el sistema d'oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de l'entitat de 2019 i 2020.

Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir, com a personal laboral fix, llocs de treball de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (flauta), en torn lliure i mitjançant el sistema d'oposició, corresponents a les ofertes d'ocupació pública de l'entitat de 2019 i 2020.


més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Concursos Generalitat Valenciana 2022

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2022

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2022 (extraordinaria)

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2022


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA  Grup A1    Grup A1    Grup A2    Grup C1    Grup C2    Grup APFComunitats Autònomes

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO


Real Decreto 446/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (BOE 142, 15/06/22).

Real Decreto 447/2022, de 14 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación (BOE 142, 15/06/22).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


IAAP.-Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, por la que se aprueba el programa de actividades formativas del Instituto para el segundo semestre del año 2022 (BOPA 114, 15/06/22).

ILLES BALEARS


Acord del Consell de Govern de 13 de juny de 2022 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 077, 14/06/22).

Decret llei 6/2022, d 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB 078, 16/06/22).

CASTILLA Y LEÓN


ORDEN PRE/651/2022, de 3 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo Superior, Escala de Bibliotecarios, de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (BOCYL 115, 16/06/22).
Solicitudes hasta el 14/07

CATALUNYA


RESOLUCIÓ PRE/1820/2022, de 9 de juny, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb els cossos, escales o especialitats de personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (DOGC 8687, 13/06/22).
Sol·licituds fins al 11/07

RESOLUCIÓ PRE/1821/2022, de 9 de juny, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (DOGC 8687, 13/06/22).
Sol·licituds fins al 11/07

DECRET 115/2022, de 14 de juny, de reestructuració del Departament de Recerca i Universitats (DOGC 8690, 16/06/22).

EXTREMADURA


Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 7 de junio de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo (DOE 115, 16/06/22).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2022, de la Dirección General de Justicia, por la que se regulan las sustituciones entre personal funcionario en el ámbito de la Administración de justicia en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 116, 17/06/22).

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2022 por la que se convoca el proceso selectivo, por el turno de acceso libre, para el ingreso en el cuerpo de gestión de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2 (DOG 116, 17/06/22).
Solicitudes hasta el 15/07

LA RIOJA


Resolución 888/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica la Orden HAP/6/2022, de 28 de febrero, por la que se establecen las bases y se inicia el procedimiento para la concesión de ayudas sociales y al estudio para el curso académico 2021/2022 (BOR 114, 16/06/22).

Resolución 838/2022, de 7 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la formación de la lista de espera para la provisión temporal de plazas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, correspondientes al Cuerpo Facultativo Superior de Administración Especial (Arquitecto) (BOR 114, 16/06/22).
Solicitudes hasta el 30/06

Resolución 839/2022, de 7 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes correspondientes al Cuerpo Facultativo Superior de Administración Especial (Técnico/a Laboratorio) (BOR 114, 16/06/22).
Solicitudes hasta el 14/07

Resolución 842/2022, de 7 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes del Cuerpo de Gestión de Administración General (BOR 114, 16/06/22).
Solicitudes hasta el 14/07

COMUNIDAD DE MADRID


Decreto 38/2022, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades (BOCM 142, 16/06/22).

REGIÓN DE MURCIA


Orden de 31 de mayo de 2022 de la consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital por la que se modifica la Orden de 13 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se convocan pruebas selectivas de acceso libre para cubrir 5 plazas del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Administración Pública Regional (BORM 135, 14/06/22).

Corrección de errores de fecha 13 de junio de 2022, a la Orden de 27 de mayo de 2022 de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 136, 15/06/22).

03001 Alacant: Alvarez Sereix, 12-entresòl esquerra - Telèfon 965217839
12003 Castelló: Marqués de Valverde, 8 - Telèfon 964261264 Fax 964232952
46008 València: Juan de Mena, 22 - baixos - Telèfon 963942703 Fax 963943725

www.stas.intersindical.org

www.stes.es/adpu/