Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 47 de 2022

  informa


Resum del DOGV i altres diaris oficials, setmana 47 de 2022

DOGV núm. 9474 - Dilluns, 21 de novembre de 2022


Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.-RESOLUCIÓ de 16 de novembre 2022, de la vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal, en la categoria de Subdirecció d'informatius no Diaris, i se'n fa pública la convocatòria.

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es proveeixen dos llocs de treball anunciats per la convocatòria 111/2022, Resolució de 7 de setembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública.

RESOLUCIÓ d'11 de novembre de 2022, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es proveeix pel sistema de lliure designació la vacant anunciada per la convocatòria número 119/2022, de 4 d'octubre de 2022.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 128/2022.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 129/2022.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, convocatòria número 130/2022.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 131/2022.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 132/2022.

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de veterinària de l'Administració de la Generalitat, A1-23, sector administració especial, convocatòria 15/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


DOGV núm. 9475 - Dimarts, 22 de novembre de 2022


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 128/2022.

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'autoritza a impartir cursos de formació lingüística i tècnica inclosos en el Pla d'acompanyament lingüístic per al personal de l'Administració de la Generalitat.


DOGV núm. 9476 - Dimecres, 23 de novembre de 2022


CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 20/2022, de 27 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria de camins, canals i ports de l'Administració de la Generalitat, A1-11, sector administració especial, convocatòria 14/2022, pel sistema d'oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es confirma, en els llocs respectius, les persones que hagen superat el curs d'accés al subgrup C2, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places, convocatòria 79/2004, en execució de la Sentència 11/2021 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual, en execució de la Sentència 11/2021, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es nomena personal funcionari de carrera de la Generalitat, subgrup C2, les persones aspirants que han superat el curs selectiu d'accés al grup D, sector administració general, pel torn de promoció interna, mitjançant conversió directa de places. Convocatòria 79/2004.

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a qui haja superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 14/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2022

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic de psicologia A1-20, sector administració especial, convocatòria 13/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 14/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinàries de 2017 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica A1-06, sector administració especial, convocatòria 3/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 4/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2022.


RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria en informàtica A1-06, sector administració especial, convocatòria 3/2018, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 4/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017 i 2019 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 35/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2019, per al personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 1 de desembre de 2022.

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala teràpia ocupacional, A2-16-05, sector administració especial, convocatòria 35/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2017 i 2019 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior, i Administració Pública, per la qual s'actualitzen les relacions de llocs de treball de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, així com dels organismes i entitats els llocs de treball i el personal dels quals són gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades i publicades mitjançant la Resolució de 12 de maig de 2021.


DOGV núm. 9477 - Dijous, 24 de novembre de 2022


RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnica d'arxius i biblioteques i documentació, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 29/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'arxivística, biblioteconomia i documentació de l'Administració de la Generalitat, escala tècnica d'arxius i biblioteques, A2-04-01, sector administració especial, convocatòria 30/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 61/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de 2018 i 2019, per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en acció social de l'Administració de la Generalitat, escala acció social i administració de serveis socials, A2-16-01, sector administració especial, convocatòria 62/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d'estabilització d'ocupació, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2018, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques A2-08, sector administració especial, convocatòria 81/2018, torn lliure general, i convocatòria 82/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.


RESOLUCIÓ de 21 de novembre de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l'elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'inspectors i inspectores de tributs A1-04, sector administració especial, convocatòria 130/2018, torn de promoció interna, pel sistema d'oposició, corresponent a les ofertes d'ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió d'ajudes per a la preparació d'oposicions per a l'ingrés en els cossos i escales del grup A de l'Administració de la Generalitat.

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2022, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball número 10, de naturalesa funcionarial, de cap del Servei d'Assumptes Generals, Gestió Econòmica i Personal.


DOGV núm. 9478 - Divendres, 25 de novembre de 2022


RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió d'ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats i lletrades de l'administració de justícia, al cos de metges i metgesses forenses i al cos de gestió processal i administrativa.

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es dona publicitat a l'adhesió al conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Justícia, Interior i Administració Pública, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, per a impulsar la mobilitat de les empleades públiques, per raó de violència de gènere, entre administracions públiques.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.-RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2022, del director general de Funció Pública, de remissió d'expedient i citació a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat número 366/2022, seguit davant del Jutjat Contenciós-administratiu número 10, de València.

més coses


Condicions de treball

Carrera Professional Horitzontal

Convocatòries OPE 2016

Convocatòries OPE 2017 i 2018

Convocatòries OPE 2019

Convocatòries OPE 2022

Concursos Generalitat Valenciana 2022

Funcionarització 2017

Funcionarització 2018

Baixes i absències 2019

Acord Pla Estabilitat Ocupació Pública 2017-2020

Revisa't la nòmina 2022

Acords Administració - Sindicats

Borses Ocupació Temporal

Barems concursos de mèrits

Reglament de selecció, provisió de llocs de treball

Oferta Ocupació Pública de 2022 (extraordinaria)

Oferta Ocupació Pública de 2022

Oferta Ocupació Pública de 2019

Oferta Ocupació Pública de 2018

Oferta Ocupació Pública de 2017

Oferta Ocupació Pública de 2016

Llocs de Treball

LLEI 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana

Guia de les condicions de treball de l'Administració de la Generalitat 2022


Borses EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT: subalterns, ajudant de cuina, ajudant de menjador, ajudant de residència, cuiner i netejador

Borses GENERALITAT VALENCIANA Comunitats Autònomes

ARAGÓN


CORRECCIÓN de errores de la Orden HAP/1335/2022, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Organismo Autónomo Instituto Aragonés de Empleo (BOA 225, 21/11/22).

PRINCIPADO DE ASTURIAS


Acuerdo de 16 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de enero de 2022, por el que se fijan para 2022 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 223, 21/11/22).

Decreto 70/2022, de 18 de noviembre, de cuarta modificación del Reglamento de selección e ingreso de personal de la Administración del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 68/1989, de 4 de mayo (BOPA 225, 23/11/22).

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos selectivos de personal funcionario y de personal laboral derivados de las disposiciones adicionales sexta y octava (concurso) de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobados en la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (BOPA 227, 25/11/22).

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos selectivos de personal funcionario y de personal laboral derivados del artículo 2.1 (concurso-oposición) de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobados en la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (BOPA 227, 25/11/22).

ILLES BALEARS


Acord del Consell de Govern de 21 de novembre de 2022 mitjançant el qual s’aprova la modificació de la Relació de llocs de treball corresponent al personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 152, 22/11/22).

CANTABRIA


Orden SAN/25/2022, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases de la convocatoria del Plan de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, correspondiente al personal de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2022 (BOC 224, 22/11/22).

CASTILLA-LA MANCHA


Resolución de 15/11/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de Presidencia de la Junta, de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Educación, Cultura y Deportes, de Economía, Empresas y Empleo, de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, de Desarrollo Sostenible, de Sanidad y de Bienestar Social, y del Instituto de la Mujer y del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (DOCM 223, 21/11/22).

Resolución de 15/11/2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del sorteo público para determinar el orden alfabético de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos de ingreso que se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante el año 2023 (DOCM 223, 21/11/22).

Resolución de 15/11/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el año 2023, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 225, 23/11/22).

Resolución de 16/11/2022, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan cursos de habilitación funcional para el personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 226, 24/11/22).

Acuerdo de 22/11/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal funcionario y laboral de Administración General y del personal funcionario docente no universitario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del año 2022 (DOCM 227, 25/11/22).

CASTILLA Y LEÓN


RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Económico-Financiera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, convocado por Orden PRE/421/2022, de 28 de abril, y se fija la fecha para la realización del primer ejercicio (BOCYL 224, 21/11/22).

EUSKADI


DECRETO 136/2022, de 15 de noviembre, de corrección de errores del Decreto 61/2022, de 17 de mayo, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Comunidad autónoma de Euskadi (BOPV 222, 21/11/22).

ORDEN de 17 de noviembre de 2022, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se convocan procesos especiales de consolidación de empleo y procesos excepcionales de consolidación de empleo en puestos reservados a personal laboral del Convenio de Colectivos laborales al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 224, 23/11/22).

ORDEN de 18 de noviembre de 2022, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la que se convocan procesos especiales de consolidación de empleo y procesos excepcionales de consolidación de empleo en cuerpos y escalas de la Administración de la General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos (BOPV 224, 23/11/22).

EXTREMADURA


Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo (DOE 223, 21/11/22).

Servicio Extremeño de Salud.-Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de las escalas facultativas y técnicas sanitarias integrados en el Organismo Autónomo (DOE 224, 22/11/22).

GALICIA


RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2022, del tribunal encargado de calificar el proceso selectivo de estabilización para el ingreso en el cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, escala de ingenieros técnicos, especialidad de ingeniería técnica agrícola, convocado mediante la Resolución de 16 de diciembre de 2021 (Diario Oficial de Galicia número 241, de 17 de diciembre), por la que se hace pública la fecha, la hora y el lugar de realización del segundo ejercicio del proceso selectivo (DOG 221, 21/11/22).

LEY 4/2022, de 22 de noviembre, por la que se aprueba una retribución de carácter extraordinario para los empleados del sector público autonómico de Galicia, en aplicación de lo previsto en el Real decreto ley 18/2022, de 18 de octubre (DOG 223, 23/11/22).

ORDEN de 23 de noviembre de 2022 por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2022, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 4/2022, de 22 de noviembre, y en el Real decreto ley 18/2022, de 18 de octubre (DOG 223, 23/11/22).

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 17 de noviembre de 2022, por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Consellería del Mar (DOG 223, 23/11/22).

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2022 por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 17 de noviembre de 2022, por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Agencia Gallega de las Industrias Culturales (DOG 223, 23/11/22).

REGIÓN DE MURCIA


Decreto 206/2022, de 17 de noviembre, por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento e Infraestructuras (BORM 271, 23/11/22).

Orden 10 de noviembre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Técnico, opción Logopedia de la Administración Pública Regional (BORM 271, 23/11/22).

Corrección de errores a la Orden de 26 de octubre de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 79 plazas de la Agrupación Profesional de Servicios Públicos de la Región de Murcia (BORM 271, 23/11/22).