Acords Sectorial i CIVE

Resolució referent a l’estabilitat laboral i la promoció professional dels seus empleats públics

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2004, de la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per la qual es regula el depòsit i la publicació de l’Acord subscrit entre l’administració del Consell de la Generalitat Valenciana i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Funció Pública per a l’estabilitat laboral i la promoció professional dels seus empleats públics, amb les modificacions acordades el 23 de desembre de 2003 (D.O.G.V. nº 4702, 1 de març de 2004).

resolució promoció professional mesa sectorial estabilitat laboral empleats públics dogv 2004
PDF

Modificació de la metodologia de treball de la Comissió de Condicions de Treball

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2002, del director general de Funció Pública, per la qual es fa públic el pacte aconseguit en la Mesa Sectorial de Funció Pública i en la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, reunida el 25 de gener de 2002, que modifica la metodologia de treball de la Comissió de Condicions de Treball (D.O.G.V. nº 4188, 12 de febrer de 2002).

resolució modificació metodologia de treball dogv conveni col·lectiu comissió de condicions de treball 2002
PDF

Retribucions, oferta pública d’ocupació i provisió de llocs

ACORD de 9 de desembre de 1999, entre l’administració del Govern Valencià i els representants dels empleats públics del sector de l’administració del Consell en matèria de retribucions, oferta d’ocupació pública i provisió de llocs (D.O.G.V. nº 3684, 9 de febrer de 2000).

retibucions provisió de llocs oferta pública d'ocupació dogv acord 1999
PDF

Ampliació de competències de la comissió de condicions de treball

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 1999, del sotssecretari per a la Modernització de les Administracions Públiques de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa públic el contingut del punt 3r de l’Acord de 6 d’abril de 1999, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comisió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni Col·lectiu -CIVE- ampliant les competències de la Comissió de Condicions de Treball (D.O.G.V. nº 3492, 11 de maig de 1999).

resolució dogv conveni col·lectiu comissió de condicions de treball ampliació 1999
PDF

Correcció d’errades de l’ACORD de 17 de juny de 1998

CORRECCIÓ d’errades de l’ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu (D.O.G.V. nº 3284, 11 de juliol de 1998).

sistema retributiu dogv correcció d'errades conveni col·lectiu acord 1998
PDF

Acord de la Mesa Sectorial de la FP i CViE sobre sistemes de solució extrajudicial de conflictes

ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni col·lectiu en matèria de sistemes de solució extrajudicial de conflictes (D.O.G.V. nº 3281, 8 de juliol de 1998).

solució extrajudicial de conflictes dogv conveni col·lectiu acord 1998
PDF

Acord de la Mesa Sectorial de la FP i Comissió de Vigilància sobre sistema retributiu

ACORD de 17 de juny de 1998, de la Mesa Sectorial de Funció Pública i de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de racionalització del sistema retributiu (D.O.G.V. nº 3281, 8 de juliol de 1998).

sistema retributiu dogv conveni col·lectiu acord 1998
PDF

Acord de la Mesa Sectorial de la FP i Comissió de Vigilància sobre classificació llocs de treball

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 1997, del sotssecretari per a la Modernització de les Administracions Públiques, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa públic l’Acord de la Mesa Sectorial de la Funció Pública i de la Comisió d’Interpretació, Vigilancia i Estudi del II Conveni Col·lectiu en matèria de procediment de classificació de llocs de treball, elaboració de les corresponents relacions, racionalització del sistema retributiu i constitució de la Comissió de Condicions de Treball, subscrit l’1 de juliol de 1997 (D.O.G.V. nº 3032, 10 de juliol de 1997).

resolució llocs de treball dogv conveni col·lectiu 1997
PDF

Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu

RESOLUCIÓ de 12 de març de 1997, de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i la publicació de l'acord de la Comissió d'Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral al Servei de l'Administració Autonòmica (DOGV 2990, 13/05/97).

PDF