Procediment laboral

Text Refós de la Llei de Procediment Laboral

REIAL DECRET LEGISLATIU 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Procediment Laboral (BOE 86, 11/04/95).

PDF