Procediment laboral

Text Refós de la Llei de Procediment Laboral

REIAL DECRET LEGISLATIU 2/1995, de 7 d’abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Procediment Laboral (B.O.E. nº 86, 11 d’abril de 1995).

text refós reial decret procediment laboral llei boe
PDF