Riscos laborals

Serveis de prevenció de riscos laborals de la Generalitat

DECRET 40/2023, de 24 de març, del Consell, pel qual es regulen els serveis de prevenció de riscos laborals de la Generalitat (DOGV 9565, 30/03/23).

PDF

Decret que desenvolupa el procediment per a l’adaptació o canvi de lloc de treball per salut

DECRET 106/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es desenvolupa el procediment per a l'adaptació o canvi de lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals (DOCV 5024, 09/06/05).

salut riscos laborals lloc de treball docv decret canvi adaptació 2005
PDF

Correcció d’errades desenvolupament i aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals

CORRECCIÓ D’ERRADES de la Resolució de 12 de novembre de 1997, del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la que es fa públic l’acord de la Mesa General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desenvolupament i aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997 (D.O.G.V. nº 3169, 26 de gener de 1998).

riscos laborals resolució prevenció dogv correcció d'errades 1997
PDF

Desplegament i aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals

RESOLUCIÓ de 12 de novembre de 1997, del conseller d’Economia, Hisenda i Administració Pública, per la que es fa públic l’Acord de la Mesa General de Negociació, Comissió Paritària de Seguretat i Salut Laboral i Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del II Conveni Col·lectiu, sobre desplegament i aplicació de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, de data 8 de novembre de 1997 (D.O.G.V. nº 3128, 24 de novembre de 1997).

riscos laborals resolució prevenció llei dogv desplegament conveni col·lectiu 1997
PDF