Delegació d’Atribucions GV

Delegació de determinades atribucions en diversos òrgans de l’administració del Govern Valencià

ORDRE de 21 de desembre de 2004, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es deleguen determinades atribucions en diversos òrgans de l'administració del Govern Valencià (DOGV 4909, 23/12/04).

PDF