Contractes de l’Adm. Públiques

Aprovació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE 276, 16/11/11).

PDF