Incompatibilitats

Llei 53/1984, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques

LLEI 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques (B.O.E. 4 de gener de 1985).

personal llei incompatibilitats boe 1985
PDF