Incompatibilitats

Llei 53/1984, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques

LLEI 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques (BOE 04/01/85).

PDF