Règim jurídic

Procediment administratiu comú de les administracions públiques

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, 02/10/15).

PDF