Estatut bàsic de l’empleat públic

Correcció d’errors de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 278, 20/11/15).

PDF

Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 261, 31/10/15).

PDF