Funcionaris civils de l’Estat

Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana

LLEI 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOCV 6310, 14/07/10).

ordenació llei gestió funció pública docv 2010
PDF

Llei de Funcionaris civils de l’Estat

Llei de Funcionaris civils de l'Estat. Text articulat aprovat per Decret 315/1964, de 7 de febrer (B.O.E. 15 de febrer de 1964).

text articulat llei funcionaris estat boe 1964
PDF