Taxes GV

Correcció del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat

CORRECCIÓ d’errades del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat. (DOGV 5247, 27/04/06).

PDF

Text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat

DECRET LEGISLATIU 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Taxes de la Generalitat (DOGV 4971, 22/03/05).

PDF